Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga Migjeni, nr. 72

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Të dhëna financiare

Në vijim mund të gjeni pasqyrat financiare të cilat publikohen çdo tre muaj. 

2016
 
30 shtator 2016 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2016 Pasqyra e te ardhurave
30 qershor 2016 Bilanci gjendjes
30 qershor 2016 Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2016

Bilanci i gjendjes

31 mars 2016 Pasqyra e të ardhurave
   
2015  
31 dhjetor 2015 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2015 Pasqyra e te ardhurave
30 shtator 2015 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2015 Pasqyra e te ardhurave
30 qershor 2015 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2015 Pasqyra e te ardhurave
31 mars 2015 Bilanci i gjendjes
31 mars 2015 Pasqyra e te ardhurave
   
2014  
31 dhjetor 2014 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2014 Pasqyra e te ardhurave
30 shtator 2014 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2014 Pasqyra e te ardhurave
30 qershor 2014 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2014 Pasqyra e te ardhurave
31 mars 2014 Bilanci i gjendjes
31 mars 2014 Pasqyra e të ardhurave
   
2013  
31 dhjetor 2013 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2013 Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2013 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2013 Pasqyra e të ardhurave
30 qershor 2013 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2013 Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2013 Bilanci i gjendjes
31 mars 2013 Pasqyra e të ardhurave
   
2012  
31 dhjetor 2012 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2012 Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2012 Bilanci i gjendjes 
30 qershor 2012 Bilanci i gjendjes 
31 mars 2012 Bilanci i gjendjes

 

Treguesit Financiar deri më 30.09.2016
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 19.75%
Kthimi nga mjetet mesatare (KMM) 2.79%
Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM) 21.35%
Margjina neto e interesit (MNI) 5.15%
Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 59.62%
Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 106.53%
Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1,137,633
Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.39%
Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.76%
Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.37%
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 63.51%
Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimatrisë 19.74%
Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare -0.35%