Raiffeisen Logo

Përfitoni nga oferta e cila përfshin:

Deri në 30,000 euro

Ju mund të aplikoni për kredi në shumën deri në 30,000 euro.

Afat më i gjatë i kthimit të kredisë

Varësisht nga planet tuaja, ju mund të përcaktoni afatin e kthimit të kredisë deri në 72 muaj.

Dokumentacion elementar për aplikim

Ju nevojitet letërnjoftimi, dokumentet e regjistrimit të biznesit.

... në shpejtësi t'ditës!

Për t'ju kursyer kohën, aprovimi dhe disbursimi bëhen brenda ditës!

Apliko tani

Është e lehtë dhe e thjeshtë!

1

Plotësoni formën e
aplikimit online

2

Ne ju thërrasim brenda
2 orëve gjatë ditëve
të punës.

3

Vizitoni degën më të afërt
të Bankës për të finalizuar
aplikacionin.

4

Merrni një thirrje për
t'u njoftuar mbi aprovimin
e kredisë

5

Nenshkruani kontraten ne dege
dhe mjetet tuaja i keni ne llogari
brenda 24 oreve.

Apliko për kredi biznesi dhe Agro kredi

Ju lutemi konfirmoni shënimet më poshtë:

* Të gjitha fushat janë të domosdoshme për t'u plotësuar

N'shpejtësi t'ditës!

Deri në 30,000, brenda ditës në llogari!

Në biznes, koha ecën shpejtë, e kërkesat janë të paparashikueshme!

Në bankën Raiffeisen, ju mund të merrni kredi deri në 30,000 euro me proces shumë të thjeshtë dhe të shpejtë:

Prej 5,000 deri në 10,000 euro

  • Pa garantues, pa kolateral dhe pa veturë.

Prej 10,000 deri në 30,000 euro

  • Pa hipotekë, pa veturë dhe pa garantues.

Për informata më të detajuara, vizitoni degën më të afërt të Bankës Raiffeisen, apo kontaktoni në Qendrën kontaktuese në numrin e telefonit: 038/049 - 222 222.

Kushtet dhe rregullat e aplikimit për kredi

  1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajtoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.
  2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.
  3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit mund të zgjasë deri në 2 orë gjatë ditëve të punës.
  4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit
    • Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisen-kosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038/049 - 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë
Top