Raiffeisen Logo

ÇFARË INTERESI KENI?

 • Kredi për biznese prej 30,000 - 100,000 euro
 • 5,26%* Norma Efektive e Interesit
 • Kartelë Visa Business me lëshim dhe
  mirëmbajtje falas për një vit
Apliko tani

Përfitoni nga oferta e cila përfshin:

Deri në 100,000 euro

Ju mund të aplikoni për kredi në shumën deri në 100,000 euro.

Afat më i gjatë i kthimit të kredisë

Varësisht nga planet tuaja, ju mund të përcaktoni afatin e kthimit të kredisë deri në 84 muaj.

Dokumentacion elementar për aplikim

Ju nevojitet letërnjoftimi, dokumentet e regjistrimit të biznesit, si dhe Lista e pengut (pajisje pune, mallra, etj.)

Kartela Visa Business

Me marrjen e kredisë për biznes, ju përfitoni edhe kartelën VISA Business me lëshim dhe mirëmbajtje falas për vitin e parë.

Apliko tani

Është e lehtë dhe e thjeshtë!

1

Plotësoni formën e
aplikimit online

2

Ne ju thërrasim brenda
2 orëve gjatë ditëve
të punës.

3

Vizitoni degën më të afërt
të Bankës për të finalizuar
aplikacionin.

4

Merrni një thirrje për
t'u njoftuar mbi aprovimin
e kredisë

5

Nenshkruani kontraten ne dege
dhe mjetet tuaja i keni ne llogari
brenda 24 oreve.

Apliko për kredi biznesi

Ju lutemi konfirmoni shënimet më poshtë:

* Të gjitha fushat janë të domosdoshme për t'u plotësuar

Ç’farë interesi keni?

Ju duhen investime të tjera në biznesin tuaj dhe ende nuk keni bërë zgjidhje?

Atëherë aplikoni për kredi biznesi dhe kartelë Visa Business në Bankën Raiffeisen dhe realizoni planin tuaj duke përfituar nga oferta aktuale:

 • Kredi për biznese prej 30,000 - 100,000 euro
 • 5,26%* Norma Efektive e Interesit
 • Kartelë Visa Business me lëshim dhe mirëmbajtje falas për një vit
 • Pako e llogarisë rrjedhëse pa tarifë mujore deri me datën 31 janar 2019
 • Bonus kartelë, me lëshim dhe mirëmbajtje falas për vitin e parë
 • Afati i kthimit të kredisë prej 24 deri në 84 muaj

Kartela Visa Business
Është kredit kartelë që përmban limitin e aprovuar nga banka dhe që mund të shfrytëzohet edhe për blerje me këste pa interes. Me këtë kartelë ju mund të paguani mallra ose shërbime të ndryshme përmes rrjetit të terminalëve të shitjes (POS), si dhe të keni qasje në para të gatshme 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, duke shfrytëzuar rrjetin e bankomatëve në Kosovë dhe kudo në botë.

Kushtet e aplikimit:
 • Të jeni banor i Republikës së Kosovës
 • Të ushtroni aktivitet biznesi ne Republikën e Kosovës
Dokumentet e nevojshme
 • Letërnjoftimi
 • Dokumentet e regjistrimit të biznesit
 • Lista e pengut (pajisje pune, mallra, etj.)

______________

NEI variabil 4.99% + 6 muaj EURIBOR + 0.5% shpenzime administrative, NEI i kalkuluar për afat kthimi 84 muaj.

Për informata më të detajura, vizitoni degën më të afërt të Bankës Raiffeisen, apo kontaktoni në Qendrën kontaktuese në numrin e telefonit: 038/049 - 222 222.

Kushtet dhe rregullat e aplikimit për kredi personale

 1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajtoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.
 2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.
 3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit mund të zgjasë deri në 2 orë gjatë ditëve të punës.
 4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit
  • Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisen-kosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038/049 - 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë
Top