Raiffeisen Logo

Përfitoni nga oferta e cila përfshin:

Deri në 5,000 euro

Ju mund të aplikoni për kredi deri në 5’000 euro

Dokumentet e nevojshme:

Letërnjoftimi, kontrata e punës dhe fatura komunale


Aprovim dhe disbursim automatik!


Kredia aprovohet brënda 20 minutave

Apliko tani

Është e lehtë dhe e thjeshtë!

1

Plotësoni formën e
aplikimit online

2

Ne ju thërrasim brenda
2 orëve gjatë ditëve
të punës.

3

Vizitoni degën më të afërt
të Bankës për të finalizuar
aplikacionin.

4

Merrni një thirrje për
t'u njoftuar mbi aprovimin
e kredisë

5

Nenshkruani kontraten ne dege
dhe mjetet tuaja i keni ne llogari
brenda 24 oreve.

Apliko për kredi personale

Ju lutemi konfirmoni shënimet më poshtë:* Të gjitha fushat janë të domosdoshme për t'u plotësuar

Me shpejt se pauza e drekës!

Ne Bankën Raiffeisen mund te merrni ekspres kredi deri ne 5,000 euro me aprovim dhe disbursim automatik. Kredia aprovohet brenda 20 minutave.

Dokumentet e nevojshme:

  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës
  • Fature komunale

Kushtet dhe rregullat e aplikimit për kredi personale

  1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajtoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.
  2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.
  3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit mund të zgjasë deri në 2 orë gjatë ditëve të punës.
  4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit
    • Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisen-kosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038/049 - 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë
Top