Raiffeisen Logo

Momenti i duhur
për planet tuaja

 • Kredi prej 1,000 deri në 25,000 euro
 • 0% shpenzime administrative
 • Pa garantues dhe pa kolateral
 • Bonus kartelën me lëshim dhe mirëmbajtje falas për vitin e parë
Apliko tani

Përfitoni nga oferta e cila përfshin:

Deri në 25,000 euro

Ju mund të aplikoni për kredi në shumën prej 1,000 euro deri në 25,000 euro.

Afat më i gjatë i kthimit të kredisë

Varësisht nga planet tuaja, ju mund të përcaktoni afatin e kthimit të kredisë deri në 84 muaj.

0% shpenzime administrative

Në kuadër të ofertës, ju nuk do të paguani për shpenzime administrative.

Procedura shumë të thjeshta të aplikimit

Për të aplikuar për kredi personale, juve nuk ju nevojitet bashkëhuamarrës, e as kolateral.

Apliko tani

Është e lehtë dhe e thjeshtë!

1

Plotësoni formën e
aplikimit online

2

Ne ju thërrasim brenda
2 orëve gjatë ditëve
të punës.

3

Vizitoni degën më të afërt
të Bankës për të finalizuar
aplikacionin.

4

Merrni një thirrje për
t'u njoftuar mbi aprovimin
e kredisë

5

Nenshkruani kontraten ne dege
dhe mjetet tuaja i keni ne llogari
brenda 24 oreve.

Apliko për kredi personale

Ju lutemi konfirmoni shënimet më poshtë:* Të gjitha fushat janë të domosdoshme për t'u plotësuar

Momenti i duhur për planet tuaja!

Këtë vjeshtë është momenti i duhur për realizimin e planeve tuaja.
Tani në Bankën Raiffeisen mund të merrni kredi deri në 25,000 euro me interes preferencial dhe pa shpenzime administrative. Poashtu, përfitoni bonus kartelën me limit të lejuar nga Banka, me të cilën mund të bëni blerje deri në 24 këste pa interes dhe të fitoni bonus.

 Aplikoni sot për të përfituar nga oferta:

 • Kredi prej 1,000 deri në 25,000 euro*
 • 0% shpenzime administrative**
 • Pa garantues dhe pa kolateral (pa listë pengut)***
 • Bonus kartelën me lëshim dhe mirëmbajtje falas për vitin e parë****

___________

*Shuma deri në 25,000 euro mund të aprovohet vetëm për klientët Premium. 

** 0% shpenzime administrative mund të përfitojnë vetëm klientët që aplikojnë për Bonus kartelë.

***Për kredi 1,000– 10,000 euro – nuk nevojitet garantues e as kolateral (listë pengut). Për shumat mbi 10,000 euro nevojitet garantues (anëtar i familjes) me dokument identifikues. 

****Lëshimi dhe mirëmbajtja e Bonus kartelës për vitin e parë është falas.

Për informata më të detajura, vizitoni degën më të afërt të Bankës Raiffeisen, apo kontaktoni në Qendrën kontaktuese në numrin e telefonit: 038/049 - 222 222.

Kushtet dhe rregullat e aplikimit për kredi personale

 1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajtoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.
 2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.
 3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit mund të zgjasë deri në 2 orë gjatë ditëve të punës.
 4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit
  • Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisenkosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038/049 - 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë
Top