Vargun e Blertë – shtëpi ekologjike në zemër të Taukbahçes në Prishtinë

Apliko për kredi hipotekare

Banka Raiffeisen ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me kompaninë "Pozhegu Brothers", për të financiar klientët në blerjen e shtëpive përmes kredisë hipotekare me kushte preferenciale. Për më tepër, ju mund të merrni kredi deri në 350,000 euro me kohëzgjatje të kthimit të kredisë deri në 25 vite, normë efektive të interesit (NEI) duke filluar prej 3.2% dhe pjesëmarrje duke filluar nga 10%.

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.
* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale.


(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

* Këto fusha janë të kërkuara

Mbi Kompleksin "Vargu i blertë"

Kompleksi i mbyllur banimi ‘Vargu i Blertë’ ndodhet në zemër të parkut të Taukbahçes, në lokacionin e përsosur për relaksim, në afërsi të së cilës ndodhet edhe parku nacional i Gërmisë – ideal për aktivitet, relaksim apo piknikë të këndshëm me familjen tuaj.

Gjithashtu, kjo pozitë është shumë strategjike për shkak të afërsisë me qendrën e qytetit, që iu mundëson banorëve një qasje të lehtë në përditshmërinë e tyre.

Arkitektura moderne e 48 shtëpive të ‘Vargut të Blertë’ ka një koncept unik urban. Shtëpitë janë të veshura me fasadë dhe tulla që i japin identitet të veçantë kullës ekologjike të banimit.

Qëndrueshmëria, ekologjia dhe hapësira rekreative e veçojnë këtë kompleks duke e bërë të dëshiruar sidomos për persona që çmojnë rehatinë dhe duan privatësi.

‘Vargu i Blertë’ ka sistem efiçient ventilimi – me pompa termike për ngrohjen e tërësishme të kompleksit dhe mekanizma të ftohjes për të krijuar freski gjatë ditëve të verës.

Kompleksi, sikurse edhe quhet, ka hapësirë të konsiderueshme të blertë, ajër të pastër dhe ndriçim të bollshëm në çdo hapësirë brenda shtëpive.

Tipet e shtëpive

Video Prezantimi

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu