ThankYouNote

ThankYouNoteDescription

Apliko për bonus kartelë
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.

* Fusha duhet të plotësohet!

 • Kushtet dhe rregullat
  • Kushtet dhe rregullat e aplikimit për Visa Bonus kartelë


   1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.

   2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.

   3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit, mund të zgjasë deri në 48 orë.

   4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit

   Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisenkosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë


   5. Kushtet dhe tarifat e kartelave i gjeni në këtë link, dhe sqarime shtesë ju lutemi kerkoni nga stafi i bankës gjatë aplikimit në degë.

Complementary Content
Tools