Ndërto Kosovën, investo në Bonot e Diasporës!

Regjistrohu tani

Plotësoni formën e regjistrimit dhe një punonjës i Bankës Raiffeisen do t'ju kontaktojë për t'ju sqaruar çdo pyetje që keni.

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Me shtypjen e butonit “Pëlqim” shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin e aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të përpunoje të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë të shkëmbehen dhe përdoren nga Banka Raiffeisen dhe anëtarët e Raiffeisen Banking Group për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postes elektronike në adresën time të shënuar më lartë për të procesuar aplikacionin tim për kredi personale.* Këto fusha janë të kërkuara

Pse të investoni në Bonot e Diasporës?

Mjetet e juaja humbin fuqi blerëse nëse qëndrojnë në llogari rrjedhëse. Futni ato ne funksion, që paratë e juaja të punojnë për ju, dhe të nxjerrin fitim.

Përfitimi juaj

Tani ju mund të investoni në obligacione të Republikës së Kosovës përmes bondit të diasporës. Pra ju i jepni borxh Qeverisë për projektet e saj buxhetore. Kësaj radhe ju mund të zgjedhni mes afatit 3- dhe 5-vjeçar, ndërsa norma e interesit qe ju fitoni është si vijon:

 • për 3 vjet: 1.20% vjetore*, me Normë Efektive të Interesit prej 1.133%

 • për 5 vjet: 2.20% vjetore*, me Normë Efektive të Interesit prej 2.16%

*tarifa e ekzekutimit është 0.2% e shumës investive. Urdhërat e josuksesshëm ngarkohen me 10 euro. 

Shembull: Për investimin 100’000 euro, investitori fiton 3’400 euro për afatin 3-vjeçar, ndërsa 10’800 për afatin 5-vjeçar.

Më e mira: fitimi nga investimi juaj në Bonot e Diasporës është komplet i liruar nga tatimi në interes.

Çka ju nevojitet për të aplikuar:

 • të keni një llogari bankare ne Bankësn Raiffeisen

Afati i regjistrimit

Ju mund të regjistroheni prej tani deri me 18 gusht 2021, deri në ora 09:00 për pjesëmarrje në investim.

Pyetjet më të shpeshta

 • Çka janë Bonot e Diasporës?
  • Bonot e Diasporës është një iniciativë e Qeverisë së Kosovës, për të tërhequr investime drejt Kosovës përmes obligacioneve, drejtuar në rend të parë diasporës së Kosovës, por edhe banorët e Kosovës mund të investojnë.

   Bonot kanë veçori të ngjashme sikur afatizimet bankare, pra kanë afat të caktuar dhe interes të caktuar. Për dallim prej afatizimeve bankare, mjetet i jepen borxh Qeverisë së Kosovës, si dhe mund të rishiten në tregun dytësor.

 • A është i sigurtë investimi në Bonot e Diasporës?
  • Investimi në Bonot e Diasporës garantohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

 • Për çfarë arsye të investoj në Bonot e Diasporës?
  • Këto bono ofrojnë siguri të lartë, ndërsa shpërblejnë investuesin me interes.

   Poashtu, investimi në Bonot e Diasporës është mënyrë e drejtpërdrejtë për të ndihmuar zhvillimin e vendlindjes.

 • Sa është kohëzgjatja e investimit, dhe sa do të fitoj unë?
  • Ky emetim ka dy afate: 3-vjeçar ose 5-vjeçar. Kryegjëja paguhet në fund të periudhës si dhe interesi vjetor është i ndarë në dy kupone, dhe paguhet dy here në vit në llogarinë tuaj.

   Afati 3-vjeçar ka interesin 1.20% për çdo vit (NEI: 1,133%), ndërsa afati 5-vjeçar ka interesin 2.20% për çdo vit (NEI: 2,16%).

 • Sa është shuma minimale që unë mund të investoj?
  • 10’000 euro, ose shumëfishi i tij. Pra ju mund të investoni 10’000 euro, 20’000 euro, 30’000 euro, por jo 15’000 euro.

 • Kur mund të bëj regjistrimin për Bono të Diasporës?
  • Ju mund të regjistroheni prej tani deri me 18 gusht 2021, deri në ora 09:00 për pjesëmarrje në investim.

 • Çfarë roli luan Banka Raiffeisen në këtë proces?
  • Për të u regjistruar për investim, ju duhet të vizitoni Bankën Raiffeisen, meqë ajo është aktere primare për letrat me vlerë të Qeverisë së Kosovës.

 • Sa është tarifa e procesimit që më ngarkohet mua?
  • Në rast se investimi juaj pranohet, tarifa që ju ngarkohet është 0.20% e shumës investuese, ose minimum 20 euro. Në rast se investimi juaj nuk pranohet, ju ngarkoheni me 10 euro dhe ju rikthehet qasja në mjetet tuaja. Kostoja e trasferimit të investimit tuaj tek nje titullar tjeter brenda Kosovës është 15 euro.

 • A mund të mos pranohet investimi im?
  • Po, mund të mos pranohet! Qeveria e Kosovës ka shpallur një shumë të caktuar, të cilën synon të mbledh nga investitorët. Aty vlen principi: i pari vjen, i pari fiton. Në rast se është plotësuar kërkesa e Qeverisë, nuk pranohen investimet pasuese.

Linqe të shpejta

Dega më e afërt

Gjeni degën më të afërt të Bankës Raiffeisen

Ende nuk keni llogari në Bankën Raiffeisen?

Aplikoni online për llogari rrjedhëse

Kursi valutor

Mësoni mbi kursin ditor të këmbimit të valutave

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu