ÇERTIFIKATA – ZGJIDHJA JUAJ MODERNE INVESTIMEVE

Shumëllojshmëria e certifikatave u mundëson investitorëve të përshtasin objektivat e tyre individuale të rendimentit, nivelin e marrjes së rrezikut dhe horizontin e investimit me karakteristikat e duhura të produktit. Në një univers produktesh që zgjerohet vazhdimisht, certifikatat janë një instrument investimi shumë versatil dhe fleksibil që mbulon temat aktuale, të tilla si qëndrueshmëria.

Raiffeisen Certificates është një markë e Raiffeisen Bank International AG (RBI). Biznesi i certifikatave dhe tregtimi i kapitalit u integruan në RBI nga Raiffeisen Centrobank AG (RCB) që nga 1 dhjetori 2022 dhe kështu u bënë pjesë e divizionit "Certifikata dhe Tregtimi i Aksioneve", i cili është pjesë e divizionit të bordit "Markets & Investment Banking" në kuadër të Raiffeisen Bank International AG.

 • Lëshues i garancioneve dhe certifikatave që nga viti 1997
 • Ofruesi më i madh austriak i certifikatave
 • Mbuluesi më i madh vendor i këtij tregu në Bursën e Vjenës
 • Ekspertizë e jashtëzakonshme për tregjet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL)
 • Ekipi fitues i çmimeve në Austri dhe Evropën Qendrore dhe Lindore me më shumë se 20 vjet përvojë certifikimi

Qëndrueshmëria me çertifikata

Një gjë është e qartë: ata që gjithashtu marrin parasysh qëndrueshmërinë kur ngrisin asetet e tyre, marrin përsipër përgjegjësi personale dhe kontribuojnë në ruajtjen e cilësisë së jetës sonë - si dhe të brezave të ardhshëm. Si lider i tregut austriak në fushën e certifikatave, ne vendosim kriteret e qëndrueshmërisë në qendër të veprimeve tona.

Për t'i klasifikuar certifikatat si të qëndrueshme, ne i referohemi kritereve strikte dhe të qarta që janë përcaktuar në standardin e qëndrueshmërisë për Certifikatat Raiffeisen.

Rreth Raiffeisen Çertifikatave

Investim i thjeshtë për të gjithë - kjo është motoja jonë në Certifikatat Raiffeisen.

Ne jemi ofruesi kryesor dhe i shumëfishtë austriak i vlerësuar me çmime, i cili është prezent me certifikata për më shumë se 20 vjet në regjionin DACH (Gjermani, Austri dhe Zvicër),  si dhe në shumë tregje në Evropën Qendrore dhe Lindore. Me më shumë se 5000 produkte investimi, ne ofrojmë një gamë produktesh interesante dhe gjithëpërfshirëse.

Në Raiffeisen Certificates, ne qëndrojmë për t'i bërë zhvillimet e tregut të tregtueshme për klientët tanë thjesht, me kompetencë dhe shpejt.

Qoftë bazuar në stoqe, indekse të aksioneve, mallrave apo temave individuale, ekspertët tanë do të gjejnë një zgjidhje të përshtatshme certifikate. Që nga viti 2005, ne jemi fokusuar në certifikatat e qëndrueshmërisë dhe për këtë arsye jemi ndër pionierët kur bëhet fjalë për investimin e përgjegjshëm.

Pyetje të shpeshta

 • Capital protection/mbrojtja e investimit fillestar
  • Nëse instrumenti mbahet në posedim deri në datë të maturimit: produkti është i strukturuar në menyrë të tillë që të mbrojë investimin fillestar/ kryegjënë (në datë maturimi) e investuar nga klienti

 • NEI 0-10% vjetore
  • NEI 0-10% vjetore (fitim kapital 0-50% në raport me investimin fillestar) që do të thotëfitim kapital në datë maturimi, varësisht prej llojit të investimit.

 • Niveli i përfitimit
  • Niveli i përfitimit, bashk me investimin fillestar është i pagueshëm në fund, do të thotë në datë maturimi dhe ky nivel i përfitimit varet nga kushtet që plotësohen, siç është shtjelluar në shpalosje/ prospekt.

 • Administrim pa mbingarkesë për klientin
  • Administrim pa mbingarkesë për klientin: instrumentet financiare (Çerifikatat) zakonisht janë me zero kupon dhe kjo zvoglon nevojën për adminsitrim/mbikqyrje. Poashtu, Banka Raiffeisen posedon edhe instrumente të cilat paguajnë kupona/interes periodik në llogarinë tuaj.

 • Transparencë dhe thjeshtësi
  • Transparencë dhe thjeshtësi: Kushtet e përfitimit mbi kryegjënë janë variabile dhe varen prej kushteve në fletëshpalosje/prospekt. Informatat për përfitimet dhe risqet janë të shpjeguara në formë të qartë dhe ështe informatë publike. Ju poashtu keni mundësinë shtesë të marrjes së informatave shtesë nga këshilltari juaj financiar në bankën tonë.

 • Optimizim të kursimeve familiare
  • Optimizim të kursimeve familiare në periudhë investimi deri 5-vjeëare: Minimumi i investimit tani për tani është vetëm 1 000 EUR, dhe kjo mundëson kursim të mençur dhe fleksibil familiar.

 • Instrumente të tregtueshëm në tregun sekondar
  • Pas përfundimit të kohës së abonimit dhe blerjes së instrumentit në fjalë, ato instrumente janë të tregtueshëm në tregun sekondar, me çmime transparente dhe të dukshme në bursa, në kuadër të bankës, por edhe në bursa elektronike në Evropë (në rast te nevojës për shitje ose likuidimit të investimit dhe qasjes së shpejtë në kesh).

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu