Si organizues i financimeve të projektit dhe të strukturuara, ne mbështesim klientët dhe investitorët me struktura të përshtatshme financimi që mundësojnë realizimin e projekteve dhe investimeve nga më të ndryshmet. 

  • Financimi i Projekteve/Financimi i Pasurive të Paluajtshme
  • Faktoringu me rekurs
  • Faktoringu i kundërt

Financimi i Projekteve/Financimi i Pasurive të Paluajtshme

Financimi i projektit është një formë e financimit të strukturuar për një njësi ekonomike specifike ku performanca e projektit themelor është burimi kryesor i aftësisë së shlyerjes së borxhit. Rrjedhimisht, struktura e financimit është e përshtatur dhe merr parasysh nevojat individuale dhe rreziqet e planeve tuaja të projekteve. Mbështetet kryesisht në flukset monetare të krijuara nga njësia ekonomike specifike që duhet të jenë të mjaftueshme për të mbuluar pagesat për kostot operative dhe për të shlyer borxhin në kuptim të pagesave të kryegjësë dhe interesit. 

Faktoringu me Mjet

Zhvillimi dinamik kërkon inovacion.
Faktoringu me Mjet - financimi i faturave me afat pagese - proces i thjeshtë dhe i shpejtë

Çka është FAKTORINGU?

Faktoringu është financimi i faturave duke transferuar llogaritë e arkëtueshme/faturat që lindin si rezultat i shitjes së mallrave ose shërbimeve.

Pse faktoringu?

Banka paguan klientin deri në maksimumin 80-90% të faturave përpara datës së skadimit të faturave. Në afat të pagesës, blerësi paguan për faturat që banka ka financuar shitësin/klientin që nga dita e  parë.

Qasje më e shpejtë te paraja, sepse në vend të pritjes për faturën me afat pagese prej 15 deri në 120 ditë, përmes Faktoringut arkëtimi i faturave bëhet menjëherë.
Alternativë më fleksibile financimi, që ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve të bizneseve.
Hipotekë (llogaritë) konsiderohen të arkëtueshmet/faturat, të cilat gjithashtu i mundësojnë klientit të përdorë kolateralin për projekte të tjera.
Mundëson negocimin për afatin e pagesës ndërmjet shitësit dhe blerësit. Duke krijuar mundësi për zhvillim të të dyja palëve.

Faktoringu i Kundërt

Zhvillimi dinamik kërkon inovacion.
Faktoringu i kundërt - financimi i furnitorëve që nga dita e parë.
Çfarë është Faktoringu i kundërt?

Faktoringu i kundërt (i konfirmuar) është një ujdi e projektuar mirë ndërmjet blerësit, shitësit dhe bankës. Pika fillestare e faktoringut të kundërt është Blerësi, i cili zakonisht përfaqësohet nga një Korporatë.

Pse faktoringu i kundërt?

Sfida kryesore për shitësit dhe blerësit është koha e pritjes për pagesa: ndërsa Furnitorët/Shitësit preferojnë pagesën sa më shpejt që të jetë e mundur pas dërgesës, blerësit në përgjithësi insistojnë në kohë më të gjata pritjeje. Faktoringu i kundërt e zgjidh këtë konflikt dhe i ofron përfitime blerësit.

Ata mund të:

  • Rregullojnë kushtet e pagesës
  • Janë në një pozicion më të mirë për të negociuar kushtet e pagesës, nëse dëshirojnë
  • Përfitojnë nga zbritjet me kushte më të mira, interes, në raport me shitësin
  • Ndihmojë furnitorët/shitësit që të jenë më likuid,
  • Forcojnë imazhin e biznesit "kompani që mbështet partnerët e biznesit furnitorët/shitësit

Video udhëzuese

Video udhëzuese

Importimi i faturave

Video udhëzuesi

Plotësimi i faturave

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu