Treguesit financiar  
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 16.86%
Kthimi nga mjetet mesatare (KMM) 2.28%
Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM) 17.27%
Margjina neto e interesit (MNI) 4.91%
Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 64.93%
Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 95.06%
Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1,332,085
Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatre 4.01%
Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.22%
Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.21%
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 61.72%
Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimatrisë 18.56%
Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.49%

 

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu