;

Pasqyrat financiare të Bankës Raiffeisen

2019

 
31 dhjetor 2019 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2019 Pasqyra e te ardhurave
30 shtator 2019 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2019 Pasqyra e te ardhurave

 

Complementary Content
Tools