Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Bonot e thesarit të Kosovës

Bonot e thesarit lëshohen nga Ministria e Financave në emër të Qeverisë së Kosovës, dhe janë të garantuara prej saj.

Ato momentalisht ofrojnë një interes më të lartë se kursimet apo afatizimet bankare, dhe fitimi është i liruar nga tatimi.

Në Kosovë, bonot lëshohen në afat kohor prej  3, 6, 12, 24 dhe 36 muaj, dhe ju mund të investoni mjetet e juaja të lira në këtë instrument. Për të marrë ofertën tonë më të fundit kontaktoni zyrtarët e bankës në cilëndo degë, ose na thirrni në +381 38 222 222 lok. 129.

Shembull:

Vlera e investimit: EUR 50,000

Interesi: 1.00% vjetore

Ditët e investimit (D): 364 ditë

Çmimi i blerjes (shuma e investuar): 50,000 / (1+1!/365*364) = EUR 49,640.95

Pra në datën e investimit klienti bllokon 49,640.95 euro, dhe në datën e maturimit i kthehen 50,000.00 euro. Interesi i fituar është diferenca në vlerë prej 359,05 euro.