Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Financimi i projekteve

Financimi i projekteve është një lloj i strukturuar i financimit të patundshmërive duke u bazuar qarkullimin e projektuar të parasë në vend të bilancit të shitjes së projektit. Struktura e financimit të projekteve përfshin investimin e kapitalit, sponsorimin dhe kredinë e bankës për një projekt të caktuar. Buxheti i projektit duhet të sigurohet nga kapitali i sponsorit ose kredia bankare dhe duhet të përfshijë të gjitha shpenzimet e projektit. Financimi i projekteve sigurohet në parim me të gjitha llojet e kapitalit, duke përfshirë prej shitjes/qirasë. Të hyrat e projektit janë të drejtuara përmes llogarive të veçanta të hapura në bankë(a) dhe të gjitha transaksionet janë të drejtuara për kompletimin e projektit ose për ripagesën e borxhit ndaj bankës.

Financimi i patundshmërive ofron zgjidhje financiare të favorshme për investitorët në patundshmëri. Finacimi sigurohet nga të gjithë llojet e aseteve të projekteve, duke përfshirë të hyrat nga shitja dhe/ose qiraja. Të hyrat nga projekti drejtohen përmes llogarive të veçanta të hapura në bankën tonë dhe të gjitha transaksionet kanë të bëjnë ose me kopletimin e projektit ose ripagimin e borxhit ndaj bankës.

Buxheti i projektit duhet të sigurohet nga kapitali i sponsoruesit apo kredia bankare dhe duket të mbulojë të gjitha shpenzimet e projektit.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.

Financimi i stukturuar i projekteve ofron zgjidhje financiare për projekte specifike, psh. Investimet në infrastrukturë, partneritetin publiko privat ose investimet në energji.

Për shkak të natyrës specifike të financimit të strukturuar të projekteve, shumica e sponsorëve angazhojnë këshilltarë të specializuar financiar. Njëra nga detyrat kryesore të specialistite për financim të projekteve në Raiffeisen Bank ëahtë të identifikojë dhe përcaktojë rrezikun që bart projekti. Kombinimi I njohurive të tregut vendor dhe përvoja e grupit tonë në tregjet ndërkombëtare në financim të projekteve mundëson një strukturë të qëndrueshme financiare për projektin.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.

Financimi i blerjeve është financim i huasë për blerjet strategjike të korporatave qoftë për privatizime apo për kompani private. Transaksioni për financimin e blerjeve përbëhet nga një pako e dizajnuar e huasë për financimin e investimeve kapitale dhe / ose kapitalin punues.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.