Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Kartelat

Banka Raiffeisen ju ofron mikrobizneseve kartelën VISA dhe MasterCard, kartela këto të pranuara ndërkombëtarisht të cilat ju ofrojnë qasje në llogaritë tuaja 24 orë dhe 7 ditë në javë brenda dhe jashtë vendit.

Vërejtje: Në rast të humbjes/vjedhjes së kartelës suaj, ju duhet të telefononi menjëherë në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 ose të ofroheni në degën më të afërt të bankës Raiffeisen.


Visa business card


Kartela Visa Business

Visa Business është kredit kartelë që iu ofrohet pronarëve te ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave të mëdha, pas përmbushjes së kërkesave të parashtruara nga banka.

Kjo kartelë ju mundëson të keni në dispozicion një limit të aprovuar nga banka, mjete këto të cilat mund t’i tërhiqni përmes rrjetit të bankomatëve, të kryeni pagesa në terminalet e shitjes brenda dhe jashtë vendit, si dhe të bleni mallra apo shërbime përmes internetit.

Limiti mund të shfrytëzohet në periudha të caktuara kohore dhe në përfundim të çdo muaji banka do t’iu njoftojë për të gjitha transaksionet e kryera gjatë muajit përkatës: pagesat, obligimet e ndaluara, interesin e kalkuluar, si dhe pagesën minimale të kërkuar (me e-mail apo në degë, varësisht nga preferenca juaj).

Shumën minimale prej 5% të shumës së shfrytëzuar duhet ta paguani deri më datën 15 të muajit. Kjo pagesë do të debitohet nga llogaria juaj rrjedhëse automatikisht në periudhën prej 13 - 15 të muajit.

Në fund të çdo muaji ju duhet të paguani së paku vlerën minimale të këstit në afat prej 15 ditësh. Pas ditës së 15-të, për shumën e papaguar banka do të aplikojë interesin e përcaktuar sipas tarifave të bankës.

Shënim: Klientët e Micro segmentit, kartelën Visa Business mund ta shfrytëzojnë edhe për blerje me këste pa interes..

Si mund të posedoni kartelën Visa Business

Për të aplikuar për Visa Business Card ju duhet të plotësoni aplikacionin për kredit kartelë me dokumentet e kërkuara në bazë të politikave të bankës  dhe më pas ta dorëzoni atë në cilëndo degë të bankës Raiffeisen.

Kartela shtesë e autorizuar

Me aprovimin tuaj, kartela shtesë mund t’i lëshohet edhe një e më shumë personave të autorizuar, në limitin tuaj deri në nivelin e caktuar nga ju.

Për të rritur sigurinë gjatë realizimit të transaksioneve, kartela është e pajisur me “chip” dhe gjithmonë gjatë shfrytëzimit të kartelës do t’iu kërkohet numri personal identifikues (PIN-i).

 

 

Debit Master është kartelë debiti e lidhur me llogarinë rrjedhëse që ju mundëson klientëve të kenë qasje në të hollat e tyre 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.Kjo kartelë mund të përdoret për tërheqje të parave përmes rrejtit të bankomatëve si dhe të kryeni pagesa në tërminalet e shitjeve brenda dhe jashtë vendit.

Për më shumë informata rreth mënyrës së përdorimit dhe tarifave të aplikueshme nga banka ju lutem kontaktoni Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 ose vizitoni njërën nga degët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

Master kartela ju ofrohet individëve, pronarëve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave të mëdha, pas përmbushjes së kërkesave të parashtruara nga banka.

Kjo kartelë ju mundëson të keni në dispozicion një limit të aprovuar nga banka, mjete këto të cilat mund t’i tërhiqni përmes rrejtit të bankomatëve, të kryeni pagesa në tërminalet e shitjeve brenda dhe jashtë vendit dhe poashtu mund të kryeni blerje përmes internetit.

Kush mund të aplikoj për Master Kartelën ?

Të drejtë të aplikimi për Master Kartelën kanë të gjithë individët që marrin rrogën përmes bankës Raiffeisen, dhe që paga e tyre arrinë nivelin minimal të përcaktuar nga banka, pronarët e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme si dhe të korporatave, që kanë histori të mirë të huamarrjes me bankën.

Limitin e aprovuar nga banka klientët mund ta shfrytëzojnë pa interes deri në 45 ditë.

Gjatë grejs përiudhës nga 1 deri me 15 të muajit në vijim, klienti është i obliguar të paguaj shumën e shfrytëzuar. Pagesa e shumës së shfytëzuar në muajin paraprak duhet të bëhet në llogarinë rrjedhëse prej ku sistemi në mënyrë automatike do të barazoj llogarinë e kartelës.

Nëse shuma e shfrytëzuar nuk kthehet brenda grejs periudhës, atëherë aplikohet tarifa ndëshkuese në përputhje me listën e tarifave.

Për më shumë informata rreth mënyrës së përdorimit dhe tarifave të aplikueshme nga banka ju lutem kontaktoni Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 ose vizitoni njërën nga degët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

Kartela VISA Electron është kartelë debiti që do të thotë çdo tërheqje e parave ose pagesë do të ngarkoj automatikisht llogarinë tuaj, e cila ju mundëson qasje në mjetet tuaja 24 orë dhe 7 ditë në javë përmes rrjetit të mbi 850.000 bankomatëve brenda dhe jashtë vendit, poashtu ju mund të bëni pagesa për mallra dhe shërbime në mbi 22 milion terminale të shitjes (POS)në mbarë botën.

Si mund të posedoni Kartelën VISA Electron?

Për t’u pajisur me kartelën VISA Electron, ju duhet të keni llogarinë rrjedhëse të hapur në bankën Raiffeisen dhe të plotësoni aplikacionin përkatës, pas të cilit mund të pranoni Visa Electronic automatikisht, nëse kjo është zgjedhja juaj. Me aprovimin tuaj kjo kartelë mund t’i jipet gjithashtu edhe personit i cili është i autorizuar në llogarinë tuaj dhe se në këtë mënyrë të gjitha transaksionet e kryera me kartelën e personit të autorizuar do të ngarkojnë llogarinë tuaj.

Për më shumë informata rreth mënyrës së përdorimit dhe tarifave të aplikueshme nga banka ju lutem kontaktoni Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 ose vizitoni njërën nga degët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

Kartela VISA Classic poashtu është kartelë debiti që do të thotë çdo tërheqje e parave ose pagesë do të ngarkoj automatikisht llogarinë tuaj, e cila ju mundëson qasje në mjetet tuaja 24 orë dhe 7 ditë në javë përmes rrjetit të mbi 850.000 bankomatëve brenda dhe jashtë vendit, poashtu ju mund të bëni pagesa për mallra dhe shërbime në mbi 22 milion terminale dhe në internet.

Si mund ta posedoni Kartelën VISA Classic?

Të drejtën për të aplikuar për kartelën VISA Classic e kanë të gjithë klientët të cilët e marrin rrogën përmes bankës Raiffeisen dhe të njëjtën kohë rroga e tyre arrin nivelin e kërkuar nga banka. Gjithashtu të drejtë aplikimi për kartelën VISA Classic kanë pronarët e ndërmarrjeve dhe kompanive që kanë histori të mirë të kthimit të kredisë me bankën tonë.

Me aprovimin tuaj kjo kartelë mund t’i jipet gjithashtu edhe personit i cili është i autorizuar në llogarinë tuaj dhe se në këtë mënyrë të gjitha transaksionet e kryera me kartelën e personit të autorizuar do të ngarkojnë llogarinë tuaj.

Për më shumë informata rreth mënyrës së përdorimit dhe tarifave të aplikueshme nga banka ju lutem kontaktoni Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 ose vizitoni njërën nga degët më të afërta të Bankës Raiffeisen.


Shpalosja e informatave


Gjatë pagesave online, poseduesit e kartelës duhet të kenë parasysh me sa vijon: çfarëdo kërkese e parashtruar në mënyrë verbale apo me shkrim, për dërgimin e një kopje të kartelës (pjesën e përparme dhe/apo të pasme), PIN-in apo të dhënat e tjera të kartelës si numri i kartelës, data e vlefshmërisë së kartelës apo kodi verifikues, mund të jetë përpjekje për keqpërdorim të kartelës.
Përveç shpalosjes së të dhënave, mbajtësit e kartelës duhet të jenë të vetëdijshëm se ata mund të bien viktimë e mashtrimeve në internet edhe përmes shkëmbimit të të dhënave personale (numrin e letërnjoftimit, numrin e pasaportës, numrin personal identifikues etj.

Fishingu (Phishing)

Fishingu nënkupton përdorimin e e-mail apo dritareve “pop-up” (shfaqëse) të shfletuesit për të marr informatat personale të konsumatorit (Numri i letërnjoftimit, numri i pasaportës, etj) si dhe të dhënat e kartelës (numri i kartelës, datën e vlefshmërisë, kodin verifikues).

Vishing-u

Vishing është një formë e re e fishingut (phishing) dhe i referohet përpjekjeve të paautorizuara që të sigurohen të dhënat personale të klientëve dhe kartelave përmes thirrjeve telefonike.

E-mail dhe thirrjet telefonike

Rekomandimi për klientët tanë është që asnjëherë mos t`i përgjigjen postës elektronike apo thirrjeve telefonike që kërkojnë informata personale apo të dhënat e kartelës. Banka nuk kontakton asnje klient për ta kërkuar numrin e kartelës, kodin sekret (PIN-i), datën e skadimit të kartelës apo kodin verifikues në pjesën e prapme të kartelës.Poashtu ju sygjerojme se duhet pasur kujdes të veçantë me rastin e hapjes së bashkëngjitjeve (attachments) dhe/apo shkarkimin e çfarëdo përmbajtje të faqes së internetit.
Klientët mund të kontrollojnë dhe raportojnë çfarëdo transaksioni të dyshimtë duke thirrur në Qendrën Kontaktuese të Bankës Raiffeisen ne numrin +383 38 222 222. Një nga opsionet në dispozicion të klientëve tanë është edhe përcjellja e transaksioneve me kartela përmes shërbimit “E-Banking” .

Siguria

Banka Raiffeisen vazhdimisht punon për secilin aspekt te sigurisë per kartelat e klientëve te saj.
monitorimi i transaksioneve të kartelave e ne vecanti te atyre te leshuara lëshuara nga Banka Raiffeisen, për transaksionet që bëhen në POS terminalet dhe bankomatët e RBKO secila kartelë e RBKO që lëshohet përmban teknologjinë me çip të integruar.
të gjitha POS terminalet dhe bankomatet e mbështesin teknologjinë me çip,

Rekomandimet e tona

PIN –i është një kod sekret që është i ditur vetëm për mbajtësin e kartelës i cili asnjëherë dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të shpalos kodin (gjatë bisedave, përmes telefonit apo postës elektronike). Vlen të theksohet se sipas rregulloreve ekzistuese, as banka që ka lëshuar kartelën nuk e di PIN-in dhe nuk ka të drejt t`i kërkoj mbajtësit të kartelës që të shpalos pinin e tij.
Pikërisht për arsye të sigurisë, RBKO ju sugjeron mbajtësve të kartelave që të trajtojnë me kujdes çfarëdo informacioni në lidhje me kartelën dhe mos t`i shpalosin PIN-in, fjalëkalimet, kodet verifikuese të kartelës dhe informata të tjera.

Gjithashtu, nëse kjo informatë ruhet diku tjetër, ajo nuk duhet të mbahet afër kartelës. Rekomandohet që gjatë transaksioneve të ketë kujdes; ne këshillojmë që çfarëdo transaksioni të bëhet personalisht nga mbajtësi i kartelës.
Sistemet e sigurisë së bankës janë në nivel maksimal, por secili mbajtës i kartelës është përgjegjës për mbrojtjen e përditshme të informatave të kartelës së tij dhe të i kushtojë vëmendje të veçantë sigurisë së faqeve të internetit që mbledhin informata.

Faqet e internetit të RBKO përmbajnë edhe segmentin e sigurisë së pagesave në internet, që kanë për qëllim të sigurojnë informatat e nevojshme për mbrojtjen e konsumatorit dhe parandalimin e mashtrimit. Është me rëndësi që mbajtësit e kartelave të jenë të vetëdijshëm për domosdoshmërinë që t`i përmbahen rekomandimeve të bankës për siguri si dhe të marrin veprime të pavarura (autonome) në përputhje me këto rekomandime për shkak të sigurisë së tyre.