Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Kreditë

Banka Raiffeisen iu ofron mikrobizneseve me qarkullim vjetor deri në 1 milion Euro shërbime dhe mbështetje financiare që iu nevojitet atyre për të qenë të suksesshme dhe për t’u zhvilluar. Kreditë dhe shërbimet tjera që i ofron banka janë të dedikuara pikërisht për nevojat e mikrobizneseve dhe bizneseve të vogla. Të gjitha informacionet të cilat i pranon banka nga ana juaj do të do të trajtohen si konfidenciale.

Banka Raiffeisen në Kosovë ju ofron kredi bisneseve te vogla per rifinancimin e investimeve kapitale te bere nga asetet e kapitalit punues dhe eshte kredi afatmesme.

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për mbitërheqje:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Auto kredi mund të shfrytëzohet për blerjen e veturave të reja për qëllime biznesi nga të gjithë partnerët tregtarë të Bankës Raiffeisen në Kosovë.

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për auto kredi:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng
 • përshkrimi i veturave të blera duke përfshirë sigurimin i cili do të jetë valid gjatë kohëzgjatjes së kredisë.

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Banka Raiffeisen në Kosovë financon klientët ekzistues të bankës dhe klientë të tjerë, të cilët kanë histori kredie të mirë dhe te besueshme si dhe performance te verifikueshme ne treg, me ekspres kredi (për të cilën nuk kërkohet kolateral) për fiancimin e kapitalit punues ose financimin e investimeve dhe ne pergjithesi eshte kredi afatmesme

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për mbitërheqje:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Njëra nga produktet më të rëndësishme të cilat Banka Raiffeisen ua ofron bizneseve te regjistruara ne Kosove është kredia komericale afatshkurtër dhe afatgjatë. Kredia komerciale i dedikohet bizneseve te vogla dhe mikro e të cilat janë aktive në tregti, prodhim dhe në ofrimin e shërbimeve. Kjo kredi mund të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme duke përfshirë këtu kapitalin punues, blerjen e pajisjeve, ose renovimin e objekteve afariste

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për kredi komerciale:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng ( nese aplikohet)

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Banka Raiffeisen ju mundëson të merrni kredi për të blerë pajisje apo mallra bujqësor, me qëllim që të rritni kapacitetin prodhues.

Gjithashtu, ju përfitoni grejs periudhë si dhe kthim të kredisë të ndërlidhura me sezonalitetin e biznesit tuaj apo sektorit bujqësor me të cilin merreni.

Procedura për aplikim është e lehtë, e thjeshtë dhe fleksibile,

Kushtet e aplikimit:

 • Të jetë banor i Kosovës
 • Të ushtroj aktivitet bujqësor në Kosovë së paku një vit

Kushtet e kredisë:

 • Shuma minimale 5,000 euro
 • Shuma maksimale 100,000 euro
 • Afati i kthimit të kredisë 72 muaj

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Kredia hipotekare për mikrobiznese është kredi afatgjate investuese që mund të shfrytëzohet për blerjen, renovimin, zgjerimin apo ndërtimin e objekteve afariste.

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për kredi hipotekare për biznese:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Fleksi kredia eshte e percaktuar dhe ofrohet nga banka per qellim te kombinuar te kapitalit punues dhe finacimit te investimeve. Ky produkt ju ofrohet klienteve me histori te mire te kredise dhe eksperciences te mire te verifikueshme ne treg.

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për mbitërheqje:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng ( nese aplikohet)

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Raiffeisen Bank.

Mbitërheqja të cilën e ofron Banka Raiffeisen është linjë e kapitalit qarkullues e përcaktuar për bizneseve te vogla dhe mikro të cilat aktivitetin e tyre e zhvillojnë përmes Bankës Raiffeisen. Mbitërheqja iu mundëson bizneseve te vogla dhe mikro të menaxhojnë më mirë paratë e tyre të gatshme dhe inventarin duke iu ofruar klientëve financim afatshkurtër. Shuma e mbitërheqjes varet nga nevojat e klientit si dhe volumi i transaksioneve të procesuara përmes bankës.

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për mbitërheqje:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng (nëse aplikohet)

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.