Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. UÇK, br.191

10000 Priština, Kosovo

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Kartice

Raiffeisen Banka nudi svojim klijentima Visa i Master Card kartice koje su međunarodno prihvaćene i omogućavaju 24 časovni pristup, 7 dana u nedelji, vašem računu u zemlji i inostranstvu.

Upozorenje: u slučaju gubitka ili krađe vaše kartice, hitno nas kontaktirajte na broj Raiffeisen Direct 038 222 222 ili o tome izvestite najbližu filijalu Raiffeisen Banke.

VISA_Electron

 

VISA Electron

Visa Electron je debitna kartica direktno povezana sa teku?im ra?unom, uklju?uju?i i dozvoljeno prekora?enje, koja omogu?ava pristup Vašim sredstvima 24 ?asa dnevno, 7 dana u nedelji na preko 1 milion bankomata i 1.2 miliona prodajnih terminala širom sveta koji prihvataju brend Visa.

Visa Electron Vam kao vlasniku kartice nudi potpunu kontrolu troškova. Svaka transakcija koju na?inite karticom se odražava na stanje na Vašem ra?unu i time Vam omogu?ava potvrdu svake transakcije.

Dodatno, možete proveravati stanje na Vašem ra?unu, povla?iti novac, obavljati transfere sa jedne kartice naše banke na drugu, sve to 24/7 putem naše mreže od više od 110 bankomata raširenih širom Kosova. Tako?e, na svim bankomatima naše banke koji imaju znak za mogu?nost depozita, možete deponovati sredstva bez provizije.*
Kupovina je lakša sa debitnom karticom na preko 1200 prodajnih terminala Raiffeisen banke širom Kosova gde se Vaše uplate vrše bez provizije.

Uz Vaše odobrenje, ova debitna kartica se tako?e može dati na koriš?enje i licu koje je ovlaš?eno po Vašem ra?unu i na ovaj na?in se sve transakcije izvršene karticom ovlaš?enog lica zadužuju na Vaš ra?un.

*Mreža bankomata Raiffeisen banke na teritorije Kosova se može na?i na zvani?noj internet stranici Raiffeisen banke Kosova.

 

Za više informacija o na?inu upotrebe i važe?im tarifama banke, molimo Vas kontaktirajte Kontakt centar na broj: 038 222 222 / 049 222 222 ili posetiti jednu od Vama najbližih filijala Raiffeisen banke.

Bonus Kartelat

 

VISA Bonus i VISA Gold Bonus

Visa Bonus i Visa Gold su kreditne kartice koje sadrže kreditni limit koji je odobrila banka, a mogu se koristiti i za kupovinu na rate bez kamate. Ovom karticom možete pla?ati raznu robu ili usluge preko mreže prodajnih terminala (POS) i imati pristup gotovom novcu 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, koriš?enjem mreže bankomata na Kosovu i svuda u svetu.

Koriš?enje i vra?anje sredstava

Imate na raspolaganju limit koji je odobrila banka i koji možete koristiti za svoje potrebe.

Limit sa kreditne kartice može se koristiti u odre?enim periodima, a na kraju svakog meseca banka ?e Vas obavestiti o svim transakcijama realizovanim u datom mesecu: uplatama, zabranama, izra?unatoj kamati, ste?enom bonusu, ratama, kao i obaveznoj minimalnoj uplati (elektronskom poštom ili u filijali, shodno Vašem izboru).

Za svaku kupovinu na POS terminalima Raiffeisen Banke na Kosovu sti?ete bonus.

Na osnovu Vaših finansijskih mogu?nosti možete izabrati:

Ø  fleksibilan na?in ispunjavanja Vaših obaveza.

Ø  ili podela uplate na rate do 24 meseca*

Na kraju svakog meseca treba da uplatite minimalnu vrednost rate u roku od 15 dana. Posle 15-og dana, na nepla?en iznos banka ?e ura?unati kamatu odre?enu prema tarifi banke.

Kako možete dobiti karticu Visa Bonus ili Visa Gold Bonus?

Da bi ste dobili Visa Bonus ili Visa Gold Bonus karticu, treba da popunite zahtev i da ga predate u bilo kojoj filijali Raiffeisen Banke.

Vaša plata treba da ide preko Raiffeisen banke.

 

Dokumenti potrebni za prijavu (za pojedince ):

-              Ugovor o radu

-              Li?na karta

-              Jedna faktura za struju, vodu ili telefon

 

Dodatna ovlaš?ena kartica

 

Uz vašu saglasnost, može se izdati dodatna kartica za jedno ili više ovlaš?enih lica, na Vašem limitu do visine koju Vi odredite, gde se za svaku kupovinu ovlaš?enom karticom dobijate bonus na osnovu ra?una.

Radi ve?e bezbednosti prilikom realizacije transakcija, kartica je opremljena "?ipom" i prilikom svake upotrebe kartice od Vas se traži li?ni identifikacioni broj (PIN broj).

*Lista radnji gde možete pla?ati na rate bez kamate >>

 

Za više informacija o na?inu upotrebe i važe?im tarifama banke, molimo Vas kontaktirajte Kontakt centar na broj: 038 222 222 / 049 222 222 ili posetiti jednu od Vama najbližih filijala Raiffeisen banke.

Master Charge Card

 

MASTER Charge je kreditna kartica koja se nudi pojedincima, vlasnicima malih i srednjih preduze?a, kao i velikim korporacijama, po ispunjenju uslova koje utvrdi banka.

Ova kartica Vam omogu?ava da imate na raspolaganju odre?en limit koji odobri banka, a ta sredstva možete podi?i preko mreže bankomata, vršiti pla?anja na prodajnim terminalima u zemlji i inostranstvu i kupovati preko interneta.

Ko može da se prijavi za MASTER Charge karticu?

Pravo prijave za MASTER Charge karticu ima svaki pojedinac koji prima platu preko Raiffeisen Banke a njegova plata dostiže minimalni nivo koji utvrdi banka; vlasnici malih i srednjih preduze?a i korporacija koji imaju dobar kreditni istorijat sa bankom.

Limit koji je odobrila banka klijenti mogu da koriste bez kamata najviše 45 dana.

Tokom grejs perioda, klijent je obavezan da plati iskoriš?eni iznos od 1-og do 15-og dana u narednom mesecu. Pla?anje iznosa iskoriš?enog u prethodnom mesecu mora da se izvrši na teku?i ra?un sa kojeg ?e sistem automatski da sravni ra?un kartice.

Ako se iskoriš?en iznos ne vrati u toku grejs perioda, primeni?e se zatezna kamata u skladu sa tarifnom listom.

 

Za više informacija o na?inu upotrebe i važe?im tarifama banke, molimo Vas kontaktirajte Kontakt centar na broj: 038 222 222 / 049 222 222 ili posetiti jednu od Vama najbližih filijala Raiffeisen banke.

Debit Master Card

 

 

Debitna MasterCard

Debit MasterCard je debitna kartica direktno povezana sa teku?im ra?unom, uklju?uju?i i dozvoljeno prekora?enje, koja omogu?ava pristup Vašim sredstvima 24 ?asa dnevno, 7 dana u nedelji na preko 1 milion bankomata i 1.2 miliona prodajnih terminala širom sveta koji prihvataju brend Visa.

Debit MasterCard Vam kao vlasniku kartice nudi potpunu kontrolu troškova. Svaka transakcija koju na?inite karticom se odražava na stanje na Vašem ra?unu i time Vam omogu?ava potvrdu svake transakcije.

Dodatno, možete proveravati stanje na Vašem ra?unu, povla?iti novac, obavljati transfere sa jedne kartice naše banke na drugu, sve to 24/7 putem naše mreže od više od 110 bankomata raširenih širom Kosova. Tako?e, na svim bankomatima naše banke koji imaju znak za mogu?nost depozita, možete deponovati sredstva bez provizije.*
Kupovina je lakša sa debitnom karticom na preko 1200 prodajnih terminala Raiffeisen banke širom Kosova gde se Vaše uplate vrše bez provizije.

Uz Vaše odobrenje, ova debitna kartica se tako?e može dati na koriš?enje i licu koje je ovlaš?eno po Vašem ra?unu i na ovaj na?in se sve transakcije izvršene karticom ovlaš?enog lica zadužuju na Vaš ra?un.

*Mreža bankomata Raiffeisen banke na teritorije Kosova se može na?i na zvani?noj internet stranici Raiffeisen banke Kosova.

 

Za više informacija o na?inu upotrebe i važe?im tarifama banke, molimo Vas kontaktirajte Kontakt centar na broj: 038 222 222 / 049 222 222 ili posetiti jednu od Vama najbližih filijala Raiffeisen banke.


Otkrivanje informacija

Tokom online placanja, vlasnici kartica moraju uzeti u obzir da: svaki zahtev, usmeni ili pisani, da pošalje kopiju kartice (prednju i/ili zadnju stranu kartice), PIN ili bilo koji drugi podatak u vezi sa karticom, kao što je broj kartice, rok važenja ili verifikacioni kod kartice, može predstavljati pokušaj zloupotrebe kartice.

 •Pored otkrivanja podataka u vezi sa karticom, vlasnici trebaju biti svesni da mogu postati žrtve online prevare i deljenjem licnih informacija (broj ID kartice, broj pasoša, itd.)

Phishing

Phishing podrazumeva korišcenje neželjenih e-mail-ova ili popapova pretraživaca u cilju dobijanja licnih informacija kupaca (broj ID kartice, broj pasoša, itd.) i podataka o kreditnoj kartici (broj kartice, rok važenja ili verifikacioni kod kartice).


Vhishing

Vishing je novi oblik phishing-a i odnosi se na neovlašcene pokušaje dobijanja licnih informacija o klijentima i kreditnim karticama telefonskim pozivom.


E-mail-ovi i telefonski pozivi

Preporuka našim klijentima je da nikada ne odgovaraju na e-mail-ove ili telefonske pozive sa zahtevima za licne podatke ili podatke o kreditnoj kartici. Takoce da ne odgovaraju na zahteve za pružanje informacija o banci ili broju, tajnom PIN kodu, roku važenja kartice ili verifikacionom kodu kartice sa zadnje strane kartice. Poseban oprez se preporucuje prilikom otvaranja bilo kakvih priloga i/ili preuzimanja BILO KAKVOG veb sadržaja.


• Nemojte nikada odgovoriti.


• Klijenti mogu proveriti i prijaviti svaku sumnjivu transakciju pozivom Kontakt Centra, na: +383 38 222 222. Jedna od opcija dostupnih našim klijentima za pracenje naplata sa njihove kreditne ili debitne kartice su eBanking  Internet bankarstvo ili usluga SMS Banking stanje racuna, koja šalje tekstualnu (SMS) poruku sa podacima o racunu (tekuci racun/devizni racun/žiro racun).


Sigurnost

Raiffeisen Bank Kosovo stalno radi na poboljšanju sigurnosti svakog aspekta poslovanja sa karticama:

• pracenje transakcija sa kartice i kartica izdatih od strane Raiffeisen Bank Kosova, kao i kartica izdatih od strane drugih banaka, izvršenih na POS terminalima i bankomatima Raiffeisen Banke Kosovo,
• svaka izdata Raiffeisen Bank Kosovo kartica poseduje integrisanu cip tehnologiju,
• svi  POS terminali i bankomati podržavaju cip tehnologiju,

Naše preporuke

PIN je tajni kod poznat samo vlasniku kartice i isti nikada ne sme biti otkriven na bilo koji nacin (u razgovoru, telefonom ili e-mail-om). Vredi napomenuti da, prema važecem propisu, cak ni banka koja izdaje karticu ne zna PIN i nema pravo da zahteva od vlasnika da otkrije svoj PIN.

Upravo iz tog sigurnosnog razloga, Raiffeisen Bank Kosovo preporucuje vlasnicima debitnih i kreditnih kartica da pažljivo postupaju sa informacijama koje se ticu kartica i da informacije poput PIN, lozinke, verifikacionih  kodova kartice i druge takve informacije cuvaju za sebe. Takoce, u slucaju da se takve informacije cuvaju svuda, te informacije ne bi trebalo držati u blizini kartice. Oprez se takoce preporucuje tokom transakcija; savetujemo da sve transakcije obavlja vlasnik kartice licno.

Sigurnosni sistemi banke su na maksimalnom nivou, ali svaki vlasnik je odgovoran za svakodnevnu zaštitu svojih kartica i PIN-a, kao i za posebnu pažnju na sigurnost veb lokacija koje prikupljaju njihove podatke.

Web stranica Raiffeisen Bank Kosove sadrži segment o sigurnosti online placanja, sa namerom da pruže sve informacije neophodne za zaštitu potrošaca i sprecavanje prevara. Važno je da su vlasnici kartica svesni potrebe da se pridržavaju sigurnosnih preporuka banke i da preduzmu sve  autonomne mere u skladu sa takvim preporukama radi sopstvene sigurnosti.