Dozvoljeni minus koji nudi Raiffeisen Banka je linija obrtnog kapitala određena za male i mikro biznise koje svoje aktivnosti odvijaju putem Raiffeisen banke. Dozvoljeni minus omogućava malim i mikro biznisima da bolje upravljaju njihovom gotovinom i inventarom, pružajući klijentima kratkoročno finansiranje. Iznos dozvoljenog minusa zavisi od potreba klijenta kao i obima transakcija obrađenih putem banke.

Informacije i neophodna dokumentacija za apliciranje za dozvoljeni minus:

 • Uverenje o registrovanju u Ministarstvu trgovine i industrije, uverenje o PDV-u, i obrazac „Informacije o biznisu“
 • Finansijski podaci o kompaniji za poslednih 12 meseci
 • Lista inventara kompanije i lista opreme (ukoliko postoji oprema),
 • Kopija plana“ i „posedovni list“ za zalog koji je založen (ukoliko se primenjuje)

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Kalkulator kredita

Izračunajte sami iznos i kamatu kredita koji želite da uzmete

Aplicirajte online

Popunite obrazac aplikacije i mi ćemo vas kontaktirati u roku od 2 sata!

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Banka Raiffeisen nudi Ekspres kredit, koji vam omogućuje apliciranje sa minimalnim dokumentima.

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për mbitërheqje:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Kalkulatori i kredisë

Kalkuloni vetë shumën dhe interesin e kredisë që doni të merrni

Apliciraj online

Popunite obrazac aplikacije i mi ćemo vas kontaktirati u roku od 2 sata!

Zakažite termin

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Njëra nga produktet më të rëndësishme të cilat Banka Raiffeisen ua ofron bizneseve te regjistruara ne Kosove është kredia komericale afatshkurtër dhe afatgjatë. Kredia komerciale i dedikohet bizneseve te vogla dhe mikro e të cilat janë aktive në tregti, prodhim dhe në ofrimin e shërbimeve. Kjo kredi mund të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme duke përfshirë këtu kapitalin punues, blerjen e pajisjeve, ose renovimin e objekteve afariste

Kredi komerciale

Njëra nga produktet më të rëndësishme të cilat Banka Raiffeisen ua ofron bizneseve te regjistruara ne Kosove është kredia komericale afatshkurtër dhe afatgjatë. Kredia komerciale i dedikohet bizneseve te vogla dhe mikro e të cilat janë aktive në tregti, prodhim dhe në ofrimin e shërbimeve. Kjo kredi mund të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme duke përfshirë këtu kapitalin punues, blerjen e pajisjeve, ose renovimin e objekteve afariste

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për kredi komerciale:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng ( nese aplikohet)

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Kalkulatori i kredisë

Kalkuloni vetë shumën dhe interesin e kredisë që doni të merrni

Apliciraj online

Popunite obrazac aplikacije i mi ćemo vas kontaktirati u roku od 2 sata!

Zakažite termin

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për kredi hipotekare për biznese:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Kalkulatori i kredisë

Kalkuloni vetë shumën dhe interesin e kredisë që doni të merrni

Apliciraj online

Popunite obrazac aplikacije i mi ćemo vas kontaktirati u roku od 2 sata!

Zakažite termin

Popunite obrazac aplikacije i mi ćemo vas kontaktirati u roku od 2 sata!

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here