Unutar bankovni Transfer Novca

Cinjenica da je clan SWIFT mreže, Raiffeisen Banci omogucava izvršavanje internacionalnih novcanih transfera u okviru tri radna dana bez obzira iz koje ili u koju zemlju se sredstva šalju. SWIFT kod Raiffeisen Banke je RBKOXKPR a sada imamo i IBAN kod.

Slanje Internacionalnih Nov?anih Transfera

Vi možete izvršavati internacionalne transfere iz bilo koje od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere, donesite sledece informacije kada nas posetite

 • Ime, prezime i adresu primaoca
 • Ime i SWIFT kod banke primaoca
 • Broj racuna primaoca u banci u kojoj poseduje racun
 • Ime i SWIFT kod korespodentne banke

Primanje Internacionalnih Novcanih Transfera

Vi takodje možete i primate internacionalne novcane transfere u bilo kojoj od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere morate dati sledece informacije kompaniji ili osobo koja želi da vam pošalje novac:

 • Banka primaoca: Raiffeisen Bank Kosovo, Priština, Kosovo, SWIFT kod: RBKOXKPR
 • Broj racuna primaoca: broj vašeg racuna u Raiffeisen Banci Kosovo: IBAN
 • Ime primaoca: vaše ime ili ime vaše kompanije, kako je registrovano u Raiffeisen Banci Kosovo

International Transfer Instructions

 Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Nacionalni Transferi

Raiffeisen Banka je povezana sa kancelarijom za kliring Bankarske i Platne Institucije Kosova. Ovo nam omogućava da izvršavamo nacionalne transfere za i od primaoca koji ima otvoren račun u nekoj od banaka na Kosovu.

Internacionalni transferi

?injenica da je ?lan SWIFT mreže, Raiffeisen Banci omogu?ava izvršavanje internacionalnih nov?anih transfera u okviru tri radna dana bez obzira iz koje ili u koju zemlju se sredstva šalju. SWIFT kod Raiffeisen Banke je RBKOXKPR a sada imamo i IBAN kod.

Slanje Internacionalnih Nov?anih Transfera

Vi možete izvršavati internacionalne transfere iz bilo koje od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere, donesite slede?e informacije kada nas posetite

 • Ime, prezime i adresu primaoca
 • Ime i SWIFT kod banke primaoca
 • Broj ra?una primaoca u banci u kojoj poseduje ra?un
 • Ime i SWIFT kod korespodentne banke

Primanje Internacionalnih Nov?anih Transfera

Vi tako?e možete i primate internacionalne nov?ane transfere u bilo kojoj od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere morate dati slede?e informacije kompaniji ili osobo koja želi da vam pošalje novac:

 • Banka primaoca: Raiffeisen Bank Kosovo, Priština, Kosovo, SWIFT kod: RBKOXKPR
 • Broj ra?una primaoca: broj vašeg ra?una u Raiffeisen Banci Kosovo: IBAN
 • Ime primaoca: vaše ime ili ime vaše kompanije, kako je registrovano u Raiffeisen Banci Kosovo

International Transfer Instructions

 Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Western Union

Raiffeisen Banka u saradnji sa Western Union-om koristeći najsofisticiraniju elektronsku tehnologiju i jedinstvenu svetsku globalnu mrežu za tekuća plaćanja u više od 190 zemalja i teritorijama omogućava korišćenje usluga Western Union-a takođe na Kosovu u svim našim filijalama i pod-filijalama

Western Union i Raiffeisen Banka garantuje brzu i bezbednu isplatu vašeg novca samo osobi kojoj je namenjen.

 

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Direct debit e brendshme është një zhvillim i brendshëm i Raiffeisen Bank në Kosovë i dedikuar për grumbullimin e pagesave të faturave të aprovuara paraprakisht nga klienti dhe kompania.

Meqenëse ky është një produk i brendshëm i bankës, shërben vetëm për klientët e Raiffeisen Bank. Fillimisht, marrëveshja (debit mandati) nënshkruhet në mes të kompanisë dhe klientit.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.

Është një shërbim automatik i pagesave për transferin e shumave të caktuara në data të caktuara nga njëra llogari e juaj në tjerat, apo në llogari të përfituesve të tjerë të cilët janë klientë të Bankës Raiffeisen.   

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here