Skip to main content
Mbiterheqje

Kredi biznesi: Mbështetja e biznesit tuaj

Për ju  është e rëndësishme të investoni në zhvillimin e biznesit tuaj dhe të krijoni bazë për qëndrueshmërinë e tij. Në Bankën Raiffeisen ju mund të merrni  kredi deri në 300,000 euro, pa hipotekë, afati i kthimit të kredisë deri në 60 muaj. 

Kredi biznesi deri në 300,000 euro

Pa hipotekë

Afati i kthimit të kredisë deri në 60 muaj

Apliko online për Kredi Biznesi

Aplikimi online ju merr vetëm pak minuta nga koha juaj. Pasi të plotësoni formën e paraqitur, ju do të kontaktoheni nga ekipi ynë lidhur me procesin.

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.
Termat dhe Kushtet Termat dhe Kushtet

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.

Pelqimi per CRK Termat dhe Kushtet

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale...

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale._____________________________________________________________________________________(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

Llojet e kredive

Kreditë me afat për kapital qarkullues

Kreditë me afat për kapital qarkullues janë kredi me afat që përdoren për financimin e faturave aktuale të klientëve për nevojat e kapitalit qarkullues, por që përputhen me afatin e investimeve të klientëve në shpenzimet kapitale (CAPEX). Ky produkt mbështet pozicionin e likuiditetit të klientit duke zgjatur afatin e shlyerjes për kapitalin qarkullues për investime të mëparshme të dëshmuara kapitale të klientit. Prandaj, afati i produktit është afatmesëm deri afatgjatë. 

Linja kreditore për kapital qarkullues

Financimet e kapitalit qarkullues janë kredi afatshkurtra që përdoren për financimin e aktiviteteve aktuale afariste të klientëve Korporata, p.sh. blerjet, duke u bazuar në zbritjen e furnitorit, duke forcuar likuiditetin e klientit. Shlyerja e financimit të kapitalit qarkullues zakonisht bëhet nga fitimet e shitjeve të  kompanisë. Ky produkt mund të ofrohet nëpërmjet grupit të huadhënësve (sindikata).   

Produkti i mbitërheqjes

Në kuadër të një limiti kredie të rënë dakord, klienti përcakton përdorimin e produktit të Mbitërheqjes në varësi të kërkesave të tij/saj. Norma e interesit e përcaktuar individualisht zbatohet vetëm për shumën faktike të kreditit të përdorur. Zakonisht, një produkt i mbitërheqjes kombinohet me një llogari rrjedhëse. Në përgjithësi, kjo ka një afat maturimi deri në një vit, pas së cilit zakonisht zgjatet. Linja përdoret në baza rrotulluese/përtëritëse, d.m.th. shlyerja bëhet ose në fund ose me reduktim hap pas hapi të linjës me kalimin e kohës. 

Kredi biznesi

Financimet e investimeve janë kredi afatmesme dhe afatgjata për financimin e prodhimit ose blerjes së aseteve kapitale, p.sh. makineri, paisje, etj. si dhe për të financuar shuma të mëdha, të paracaktuara për investime apo zgjerim biznesi. 

Kredi e siguruar me para të gatshme

Kjo lloj kredie u ofrohet klientëve që janë të gatshëm të financohen në bazë të mjeteve të tyre të depozituara në RBKO. Klientët mund të financohen deri në shumën e depozituar. Paratë e depozituara mund të jenë në EUR ose USD. 

Kreditë hipotekare komerciale

Kreditë hipotekare komerciale: kreditë për klientët NV të siguruara me pasuri të paluajtshme, të cilat përdoren për qëllime biznesi (investime kapitale – blerje, rinovim, zgjerim, ndërtim i lokaleve afariste).  

Pse Banka Raiffeisen?

Ka shumë arsye pse Banka Raiffeisen është partneri i duhur kur kërkoni shërbime bankare. Këto janë avantazhet kryesore:

130 vjet traditë bankare

Banka Raiffeisen në Kosovë është pjesë e Raiffeisen Bank International, duke bartur vlerat e njejta të kompanisë mëmë. Raiffeisen qëndron për sigurinë dhe stabilitetin. 

Banka më e madhe në Kosovë

Banka Raiffeisen është banka më e madhe në Kosovë, bazuar në të gjithë treguesit financiar. Ky është rezultat i besimit të vazhdueshëm nga klientët tanë dhe përkushtimit tonë për të ofruar shërbimet më të mira.

Inovacion dhe përkrahje

Ne mbështetemi në inovacionin e vazhdueshëm për t'ju ofruar një përvojë bankare të lehtë dhe pa stres. Me rrjetin më të madh të degëve dhe platformat e avancuara digjitale, ne jemi me ju 24/7.