Skip to main content

SHTËPI E ÇDO BIZNESI: Hapni llogari biznesi dhe përfitoni mirëmbajtje FALAS për 12 muaj

Përmes aplikimit online për hapjen e llogarisë së biznesit, përveç një procesi të thjeshtë për aplikim, ju do të përfitoni Pakon FOKUS me mirëmbajtje FALAS për 12 muaj.

Fillo procesin online*

Plotëso fushat "Emri dhe Mbiemri" dhe "Numri i telefonit" në mënyrë që nëse keni nevojë për ndihmë gjatë procesit, ne do të ju kontaktojmë.

*Kjo vlen vetëm për bizneset me një pronar

Përfundo procesin online

Pasi të plotësoni fushat "Emri dhe Mbiemri" dhe "Numri i telefonit", ju do të drejtoheni tek faqja e dedikuar për hapjen e llogarisë online, në të cilën duhet të plotësoni të dhënat tuaja personale dhe të biznesit.

Nënshkruaj kontratën në degë

Pasi ta përfundoni procesin e aplikimit online, ju mund të vini në degën e përzgjedhur nga ju për të nënshkruar kontratën.

Fillo procesin online

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.
Pelqimi per CRK Termat dhe Kushtet

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale...

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale._____________________________________________________________________________________(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

Banner - SMON

Çfarë më nevojitet për të hapur llogari online?

Një nga sfidat që ne hasim si biznes kur fillojmë të përdorim shërbime të reja është edhe nevoja për përgatitjen e dokumentave të shumta që kërkohen.

Përmes aplikimit online për hapjen e llogarisë rrjedhëse, përveç një procesi të thjeshtë për aplikim, përparësi tjetër është që kërkohen vetëm dokumentet bazike të pronarit dhe biznesit si: 

 • Dokumenti personal i identifikimit
 • Fatura e shërbimeve (jo më e vjetër se 3 muaj) si dëshmi e adresës së pronarit
 • Çertifikata e biznesit, lëshuar nga ARBK
 • Informatat mbi biznesin, lëshuar nga ARBK, jo më të vjetër se 6 jave
 • Statuti në rastet e bizneseve SH.P.K

Zgjedh pakon që i përshtatet biznesit tuaj

card-standard-credit.jpg

Pako Standard

6,99 Euro

/muaj

Aktivizimi dhe shfrytëzimi i shërbimeve dhe produkteve të përfshira në pako, më kursen deri në: 22,45 Euro në muaj

 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse
 • Lëshimi i debit kartelës
 • Lëshimi i kredit kartelës
 • Zbritje për tërheqje dhe deponime ne bankomat deri në transaksionin e 10-të, pastaj pa pagesë shtesë
 • Zbritje në transferet kombëtare në e-banking pas transaksionit të 10-të
 • Procesim elektronik të pagave
 • Konfirmim për vizë
 • Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse
Pako e rekomanduar
card-standard-credit.jpg

Pako Fokus

8,99 Euro

/muaj

Për aktivizimin dhe shfrytëzimin e shërbimeve/produkteve të përfshira në pako, ju mund të kurseni deri në: 44,71 euro.

 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse
 • Lëshimi i debit kartelës
 • Lëshimi i kredit kartelës
 • Zbritje për tërheqje dhe deponime në bankomat deri në transaksionin e 5-të, pastaj pa pagesë shtesë
 • Zbritje në transferet kombëtare në e-banking pas transaksionit të 5-të
 • Procesim elektronik të pagave
 • Konfirmim për vizë
 • Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse
 • Giro pagesat në e-banking pa pagesë
 • Tarifa e autorizimit të llogarisë në rastin e hapjes së llogarisë
 • Mirëmbajtja e kredit kartelës për vitin e parë
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e e-banking dhe m-banking
 • Transfere kombëtare pa pagesë në e-banking pas transaksionit te 5-të
 • Aktivizimi i SMS banking
 • Mirëmbajtja e SMS banking
 • Aktivizimi i SMS Top-Up
 • Mirëmbajtja e SMS Top-Up
card-standard-credit.jpg

Pako Premium

19,99 Euro

/muaj

Aktivizimi dhe shfrytëzimi i shërbimeve dhe produkteve të përfshira në pako, më kursen deri në: 64,45 Euro në muaj

 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse
 • Tërheqje/deponim në bankomate Bankës Raiffeisen dhe banka tjera pa pagesë shtesë
 • Transfere kombëtare pa pagesë në e-banking pas transaksionit të 3-të
 • Transaksione pa pagesë në POS të bankës Raiffeisen dhe bankave të tjera
 • Transfer ndërmjet llogarive të Bankës Raiffeisen në Kosovë (përmes e-banking) pa pagesë
 • Transferi hyrës në mes të bankave në Kosovë pa pagese
 • Transferi në bankat tjera në Kosovë përmes e banking, pas 3 transaksioneve lirim nga tarifa
 • Pagesat e AQF-së përmes e-banking pa pagesë
 • Lëshimi i debit kartelës
 • Lëshimi i kredit kartelës
 • Procesim elektronik të pagave
 • Konfirmim për vizë
 • Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse
 • Tarifa e autorizimit të llogarisë në rastin e hapjes së llogarisë
 • Mirëmbajtja e kredit kartelës për vitin e parë
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e e-banking dhe m-banking
 • Transfere kombëtare pa pagesë në e-banking pas transaksionit te 5-të
 • Aktivizimi i SMS banking
 • Mirëmbajtja e SMS banking
 • Aktivizimi i SMS Top-Up
 • Mirëmbajtja e SMS Top-Up.
Banner - SMON

Si mund të hapet llogaria online?

Aplikimi online është një proces i thjeshtë i cili nuk do t'ju merr më tepër se 10 min nga koha juaj.

Për më tepër ju mund t'i referoheni videos  më poshtë.

Pyetjet më të shpeshta

Këtu mund të gjeni përgjigje për pyetjet më të shpeshta.

 

Aplikimi online për hapje të llogarisë së biznesit mundësohet vetëm për biznese me një pronar, të regjistruar si B.I. apo SH.P.K. Për kategori të tjera të biznesit dhe për
rastet me më shumë se një pronar, klientët udhëzohen të vizitojnë degën më të afërt të bankës.

 • Pako Standard -6,99 euro/muaj;
 • Pako Fokus – 8.99 euro/muaj;
 • Pako Premium – 19.99 euro/muaj.

 • Të dhënat personale të pronarit të biznesit,
 • Adresa e banimit e pronarit të biznesit,
 • Të dhënat mbi biznesin

Klientët të cilët mund të aplikojnë online për llogari janë resident të Kosovës, pronarë të bizneseve individuale apo pronarë të bizneseve të regjistruara si “ shoqëri
me përgjegjsi të kufizuar” . 

Lllogaria do të aktivizohet pas vizitës në degë dhe verifikimit të dokumenteve. Nëse nuk vizitohet dega brenda afatit 30 ditorë për të aktivizuar llogarinë - llogaria
do të mbyllet.

 • Dokumentin identifikues (passaport apo letërnjoftim)
 • Faturën jo më të vjetër se 3 muaj për dëshmi adrese të biznesit
 • Çertfikata e biznesit, informatat mbi biznesin dhe statuti për bizneset SHPK 

 • Bizneset me më shumë se një pronar,
 • Nënshtetasit Amerikan,
 • Klientët që deshirojnë të riaktivizojnë llogarinë e mbyllur

Pse Banka Raiffeisen?

Ka shumë arsye pse Banka Raiffeisen është partneri i duhur kur kërkoni shërbime bankare. Këto janë avantazhet kryesore:

130 vjet traditë bankare

Banka Raiffeisen në Kosovë është pjesë e Raiffeisen Bank International, duke bartur vlerat e njejta të kompanisë mëmë. Raiffeisen qëndron për sigurinë dhe stabilitetin. 

Banka më e madhe në Kosovë

Banka Raiffeise është banka më e madhe në Kosovë, bazuar në të gjithë treguesit financiar. Ky është rezultat i besimit të vazhdueshëm nga klientët tanë dhe përkushtimit tonë për të ofruar shërbimet më të mira.

Inovacion dhe përkrahje

Ne mbështetemi në inovacionin e vazhdueshëm për t'ju ofruar një përvojë bankare të lehtë dhe pa stres. Me rrjetin më të madh të degëve dhe platformat e avancuara digjitale, ne jemi me ju 24/7.