Transferet ndërkombëtare

Banka Raiffeisen, si një anëtare e rrjetit SWIFT mund të ekzekutoj transfere ndërkombëtare të parave me shërbime mjaft efikase duke ofruar siguri dhe shpejtësi në realizimin e pagesave ndërkombëtare tanimë edhe nëpërmes IBAN-it.

Transferet ndërkombëtare nga Kosova në botën e jashtme

Ju mund të bëni transfere ndërkombëtare nga cilado degë ose nëndegë e bankës sonë në Kosovë.

Për t'i bërë këto transfere, ju duhet të na ofroni këto informacione:

 • Emri, mbiemri dhe adresa e përfituesit
 • Emri dhe SWIFT kodi i bankës së përfituesit
 • Numri i llogarisë së përfituesit që e ka në bankën e tij
 • Emri dhe SWIFT kodi i bankës korresponduese të bankës së përfituesit.

Transferet ndërkombëtare nga bota e jashtme në Kosovë

Ju gjithashtu mund të pranoni transfere ndërkombëtare të parave nga bota e jashtme në cilëndo degë apo nëndegë të bankës sonë.

Për t'i bërë këto transfere, ju duhet t'i ofroni kompanisë apo personit që dëshiron t'iu dërgoj transfer ndërkombëtar këto informacione:

 • Banka e përfituesit: Raiffeisen Bank Kosovo, Prishtinë, Kosovë, SWIFT code: RBKOXKPR
 • Numri i llogarisë suaj në Raiffeisen Bank, respektivisht IBAN-i.
 • Emri i përfituesit: Emri juaj dhe i kompanisë suaj ashtu sic është regjistruar në Raiffeisen Bank.

Udhëzime për transfere ndërkombëtare

Shënim: Para se të plotësoni urdhërtransferin ndërkombëtar, gjithmonë verifikoni të dhënat në faturat e pranuara nga furnitorët. Në rast se vëreni ndonjë ndryshim të të dhënave në krahasim me faturat që keni pranuar më herët nga i njëjti furnitor (psh. kanë ndryshuar të dhënat për bankën përfituese ose ka ndryshuar edhe shteti ku duhet të bëhet transferi) kontaktoni menjëherë furnitorin tuaj.

 

Transferet vendore

Banka Raiffeisen është e lidhur me Zyrën e barazimit të llogarive ndërbankare të Autoritetit Bankar dhe të Pagesave të Kosovës. Kjo na mundëson që të bëjmë transfere vendore të cilat nënkuptojnë transferet nga dhe te përfituesi i cili ka një llogari të hapur me ndonjërën nga bankat në Kosovë.

 

 

Transferet ndërbankare

Nëse një person apo një kompani tek e cila ju do të bëni transfer të parave ka po ashtu llogarinë e hapur në Bankën Raiffeisen në Kosovë, transferi juaj do të konsiderohet si transfer ndërbankar i cili ka këto përparësi:

 • Përfituesi i transferit ndërbankar do të pranojë fondet e transferuara në të njëjtën ditë kur ju të udhëzoni ekzekutimin e transferit ndërbankar të parave.
 • Transferet ndërbankare që bëhen në mes të llogarive të Bankës Raiffeisen në Kosovë do të jenë transfere pa pagesë.

 

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.

Western Union

Banka Raiffeisen në bashkepunim me Western Union duke përdorur teknologjinë më të sofistikuar elektronike dhe rrjetin unik global të kompjuterëve për pagesat aktuale në më shumë se 190 vende dhe rajone, iu mundëson shfrytëzimin e shërbimeve të sistemit të Western Union edhe në Kosovë në të gjitha degët dhe nëndegët e bankës.

Western Union dhe Banka Raiffeisen garantojnë pagesë të shpejtë dhe të sigurtë të parave tuaja vetëm për personin që janë destinuar.

Si t’i merrni paratë përmes sistemit të Western Union?

 • Dërguesi do t’iu informoj për transferin
 • Shkoni në lokacionin më të afërt të Bankës Raiffeisen 
 • Operatorët e Bankës Raiffeisen dhe Western Union do të verifikojnë përmes rrjetit të kompjuterëve nëse paratë janë dërguar tek ju dhe do t’ua paguajnë menjëherë.

Si të dërgoni para?

 • Shkoni në lokacionin më të afërt të Raiffeisen Bank.
 • Dorëzoni formën e mbushur dhe paratë tek operatori. Verifiko nëse ke marrë faturën me numrin e kontrollit.
 • Informo pranuesin për transferin e kryer, numrin e kontrollit dhe shumën e parave të dërguara.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu