Treguesit financiar  
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 16.20%
Kthimi nga mjetet mesatare (KMM) 1.29%
Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM) 10.04%
Margjina neto e interesit (MNI) 5.29%
Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 79.54%
Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 87.15%
Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1,233,389
Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatre 4.35%
Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.57%
Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.22%
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 69.81%
Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimatrisë 21.46%
Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.94%

 

Complementary Content
Tools