Treguesit financiar  
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 15.52%
Kthimi nga mjetet mesatare (KMM) 1.43%
Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM) 11.16%
Margjina neto e interesit (MNI) 5.25%
Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 77.17%
Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 88.62%
Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1,224,754
Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatre 4.30%
Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.53%
Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.22%
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 68.79%
Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimatrisë 20.84%
Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.94%

 

Complementary Content
Tools