Skip to main content

Kredi Hipotekare: Bëje shtëpinë e ëndrrave realitet!

Bëhu me shtëpi të re dhe përfito sigurimin e pronës falas për vitin e parë. 

Kredi hipotekare deri në 350,000 euro

Deri në 25 vjet afati i kthimit

Pa shpenzime administrative

Baners - Morgtgage

Cilat janë kushtet e kredisë?

Kushtet e kredisë i përshtaten nevojave dhe mundësive të secilit prej nesh.

 • Kredi deri në 350,000 euro.
 • Norma efektive e interest (NEI) fillon nga 3.87%. (5 vitet e para fikse)
 • Sigurimi i pronës falas për vitin e parë.
 • Pa shpenzime administrative
 • Afat të kthimit të kredisë deri në 25 vjet.
Baners - Morgtgage

Cilat kushte duhet të plotësoj për të marrë një kredi?

Është e lehtë dhe e thjeshtë nëse i përmbushi kërkesat më poshtë.

 • Të jem banor i Republikës së Kosovës.
  • Të marr pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjell konfirmimin nga punëdhënësi që paga ime do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen.

  Cilat dokumente më kërkohen?

  • Dokumentin personal të identifikimit
  • Kontratën e punës
  • Dëshminë mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni)
  • Kontratën e shitblerjes dhe dokumentet tjera mbi pronën.

  Apliko online për kredi hipotekare

  Aplikimi online ju merr pak minuta nga koha juaj. Pasi të plotësoni formën e paraqitur, ju do të kontaktoheni nga ekipi ynë lidhur me procesin.

  Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.
  Termat dhe Kushtet Termat dhe Kushtet

  Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.

  Pelqimi per CRK Termat dhe Kushtet

  Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale...

  Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale._____________________________________________________________________________________(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

  Përkrahje për më shumë...

  Banka Raiffeisen ju ofron mundësi financimi edhe për blerje të truallit si dhe për ndërtim apo renovim të shtëpisë.

  Kredi deri në 350,000 euro

  Deri në 25 vjet afati i kthimit

  Pjesëmarrje në kredi vetëm 10–20%

  Kredite

  Rehatia ime dhe e familjes sime është gjëja më e çmuar për mua. Shtëpia jonë është vendi ynë i lumturisë dhe ngrohtësisë. Të kemi orendi te reja, të ndërrojmë dritaret, të gatuajmë në një kuzhinë më moderne, apo të rregullojmë dhomën e fëmijëve, janë disa nga dëshirat tona për një jetë më komode.

  Kredia për renovim nga Banka Raiffesien më mundëson që më shpejt dhe me kushte më të favorshme të arrij qëllimet e mia.

  Cilat kushte duhet të plotësoj për të marr kredinë?

  • Të jem banor i Republikës së Kosovës.
   • Të marr pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjell konfirmimin nga punëdhënësi që paga ime do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen.

   Cilat dokumente më kërkohen?

   • Dokumentin personal të identifikimit
   • Kontratën e punës
   • Dëshminë mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni).

   Kredi deri në 350,000 euro

   Deri në 25 vjet afati i kthimit

   Pjesëmarrje në kredi vetëm 10–20%

   Kredite

   Investimet për të ardhmen janë gjithmonë në mendjen time. Kur shoh mundësi të mira, mundohem që gjithmonë të shfrytëzoj rastet e të mos mbetem prapa. Të posedoj truall si vend për të ndërtuar shtëpi por edhe si investim për të ardhmen janë një nga rastet që nuk dua t’i lëshoj.

   Pjesëmarrja që më kërkohet është 50%. Për më tepër, nëse njëkohësisht marr kredi edhe për ndërtim të shtëpisë, shpenzimet administrative janë 0%.

   Cilat kushte duhet të plotësoj për të marr kredinë?

   • Të jem banor i Republikës së Kosovës.
   • Të marr pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjell konfirmimin nga punëdhënësi që paga ime do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen.

   Cilat dokumente më kërkohen?

   • Dokumentin personal të identifikimit
   • Kontratën e punës
   • Dëshminë mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni)
   • Kontrata e shitjes dhe dokumente të tjera mbi pronën.

    

   Kredi deri në 350,000 euro

   Deri në 25 vjet afati i kthimit

   Pjesëmarrje në kredi vetëm 10–20%

   Kredite

   Përmbushja më e madhe është kur realizoj planet që kam. Planin e shtëpisë sime e mendoj në detaje; secila pjesë është e ideuar që të plotësoj nevojat e mia e të familjes sime. Kjo ide, nuk duhet të mbetet vetëm në letër; dua të punoj që ta realizoj këtë sa më parë.

   Përmes kredisë për ndërtim nga Raiffeisen Bank, më mundësohet që më shpejt dhe me kushte të favorshme të ndërtoj shtëpinë e ëndrrave sipas idesë sime.

   Varësisht nga lokacioni, pjesëmarrja që më kërkohet është 25-30%. Për më tepër, nëse njëkohësisht marr kredi edhe për blerje të truallit, shpenzimet administrative janë 0%.

   Cilat kushte duhet të plotësoj për të marr kredinë?

   • Të jem banor i Republikës së Kosovës.
   • Të marr pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjell konfirmimin nga punëdhënësi që paga ime do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen.

   Cilat dokumente më kërkohen?

   • Dokumentin personal të identifikimit
   • Kontratën e punës
   • Dëshminë mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni).

   Pse Banka Raiffeisen?

   Ka shumë arsye pse Banka Raiffeisen është partneri i duhur kur kërkoni shërbime bankare. Këto janë avantazhet kryesore:

   130 vjet traditë bankare

   Banka Raiffeisen në Kosovë është pjesë e Raiffeisen Bank International, duke bartur vlerat e njejta të kompanisë mëmë. Raiffeisen qëndron për sigurinë dhe stabilitetin. 

   Banka më e madhe në Kosovë

   Banka Raiffeisen është banka më e madhe në Kosovë, bazuar në të gjithë treguesit financiar. Ky është rezultat i besimit të vazhdueshëm nga klientët tanë dhe përkushtimit tonë për të ofruar shërbimet më të mira.

   Inovacion dhe përkrahje

   Ne mbështetemi në inovacionin e vazhdueshëm për t'ju ofruar një përvojë bankare të lehtë dhe pa stres. Me rrjetin më të madh të degëve dhe platformat e avancuara digjitale, ne jemi me ju 24/7.