Skip to main content

Mbledhja e të dhënave për ESG

Të dhënat ESG janë të rëndësishme si për kompanitë ashtu edhe për investitorët. Kompanitë mbledhin dhe raportojnë mbi të dhënat ESG për të treguar progresin në objektivat e qëndrueshmërisë dhe për të tërhequr investime. Investitorët shikojnë të dhënat e ESG për të përcaktuar qëndrueshmërinë e investimeve të mundshme dhe për t'u siguruar që po marrin vendime të përgjegjshme.

Për më shumë informata vizitoni këtë faqe.