Skip to main content

Çertifikata: Investoj me kthim të sigurtë

Shumëllojshmëria e çertifikatave u mundëson investitorëve të përshtasin objektivat e tyre individuale të rendimentit, nivelin e marrjes së rrezikut dhe horizontin e investimit me karakteristikat e duhura të produktit. Në një univers produktesh që zgjerohet vazhdimisht, certifikatat janë një instrument investimi shumë versatil dhe fleksibil që mbulon temat aktuale, të tilla si qëndrueshmëria.

Raiffeisen Certificates është një markë e Raiffeisen Bank International AG (RBI). Biznesi i certifikatave dhe tregtimi i kapitalit u integruan në RBI nga Raiffeisen Centrobank AG (RCB) që nga 1 dhjetori 2022 dhe kështu u bënë pjesë e divizionit "Certifikata dhe Tregtimi i Aksioneve", i cili është pjesë e divizionit të bordit "Markets & Investment Banking" në kuadër të Raiffeisen Bank International AG.
Si posedues i Raiffeisen Certificate, ju do të përfitoni Sigurimin e Jetës (Term Life insurance) për 12 muaj , i cli do të mbulohet nga Banka.  Pas  përfundimit të periudhës 12-mujore, ju mund të vendosni për ta vazhduar apo nderprerë këtë  sigurim. Për kushtet dhe tarifat e Sigurimit të Jetës së Kredimarrësit klikoni në këtë link

Lëshues i garancioneve dhe certifikatave që nga viti 1997
Ofruesi më i madh austriak i certifikatave
Ekspertizë e jashtëzakonshme për tregjet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL)
Ekipi fitues i çmimeve në Austri dhe Evropën Qendrore dhe Lindore me më shumë se 20 vjet përvojë çertifikimi

Apliko online për çertifikatë

Aplikimi online ju merr vetëm pak minuta nga koha juaj. Pasi të plotësoni formën e paraqitur, ju do të kontaktoheni nga ekipi ynë lidhur me procesin.

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.
Termat dhe Kushtet Termat dhe Kushtet

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.

Pelqimi per CRK Termat dhe Kushtet

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale...

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale._____________________________________________________________________________________(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

Debit

Qëndrueshmëria me çertifikata

Një gjë është e qartë:  ata që gjithashtu marrin parasysh qëndrueshmërinë kur ngrisin asetet e tyre, marrin përsipër përgjegjësi personale dhe kontribuojnë në ruajtjen e cilësisë së jetës sonë - si dhe të brezave të ardhshëm. Si lider i tregut austriak në fushën e certifikatave, ne vendosim kriteret e qëndrueshmërisë në qendër të veprimeve tona.Për t'i klasifikuar certifikatat si të qëndrueshme, ne i referohemi kritereve strikte dhe të qarta që janë përcaktuar në standardin e qëndrueshmërisë për Çertifikatat Raiffeisen.

 

 

 

Banner - Certificatat

Rreth Raiffeisen Çertifikatave

Investim i thjeshtë për të gjithë - kjo është motoja jonë në Certifikatat Raiffeisen.

Ne jemi ofruesi kryesor dhe i shumëfishtë austriak i vlerësuar me çmime, i cili është prezent me certifikata për më shumë se 20 vjet në regjionin DACH (Gjermani, Austri dhe Zvicër),  si dhe në shumë tregje në Evropën Qendrore dhe Lindore. Me më shumë se 5000 produkte investimi, ne ofrojmë një gamë produktesh interesante dhe gjithëpërfshirëse.

Në Raiffeisen Certificates, ne qëndrojmë për t'i bërë zhvillimet e tregut të tregtueshme për klientët tanë thjesht, me kompetencë dhe shpejt.Qoftë bazuar në stoqe, indekse të aksioneve, mallrave apo temave individuale, ekspertët tanë do të gjejnë një zgjidhje të përshtatshme certifikate.

Që nga viti 2005, ne jemi fokusuar në certifikatat e qëndrueshmërisë dhe për këtë arsye jemi ndër pionierët kur bëhet fjalë për investimin e përgjegjshëm.

Na kontaktoni

Departamenti i Thesarit është në dispozicionin tuaj çdo ditë pune nga ora 08:00 - 16:00 

Na kontaktoni në numrin e mëposhtëm

Na shkruani në email

Pyetjet më të shpeshta

Këtu mund të gjeni përgjigje për pyetjet më të shpeshta.

 

Nëse instrumenti mbahet në posedim deri në datë të maturimit: produkti është i strukturuar në menyrë të tillë që të mbrojë investimin fillestar/ kryegjënë (në datë maturimi) e investuar nga klienti

NEI 0-10% vjetore (fitim kapital 0-50% në raport me investimin fillestar) që do të thotëfitim kapital në datë maturimi, varësisht prej llojit të investimit.

Niveli i përfitimit, bashk me investimin fillestar është i pagueshëm në fund, do të thotë në datë maturimi dhe ky nivel i përfitimit varet nga kushtet që plotësohen, siç është shtjelluar në shpalosje/ prospekt.

Administrim pa mbingarkesë për klientin: instrumentet financiare (Çerifikatat) zakonisht janë me zero kupon dhe kjo zvoglon nevojën për adminsitrim/mbikqyrje. Poashtu, Banka Raiffeisen posedon edhe instrumente të cilat paguajnë kupona/interes periodik në llogarinë tuaj.

Transparencë dhe thjeshtësi: Kushtet e përfitimit mbi kryegjënë janë variabile dhe varen prej kushteve në fletëshpalosje/prospekt. Informatat për përfitimet dhe risqet janë të shpjeguara në formë të qartë dhe ështe informatë publike. Ju poashtu keni mundësinë shtesë të marrjes së informatave shtesë nga këshilltari juaj financiar në bankën tonë.

Optimizim të kursimeve familiare në periudhë investimi deri 5-vjeëare: Minimumi i investimit tani për tani është vetëm 1 000 EUR, dhe kjo mundëson kursim të mençur dhe fleksibil familiar.

Pas përfundimit të kohës së abonimit dhe blerjes së instrumentit në fjalë, ato instrumente janë të tregtueshëm në tregun sekondar, me çmime transparente dhe të dukshme në bursa, në kuadër të bankës, por edhe në bursa elektronike në Evropë (në rast te nevojës për shitje ose likuidimit të investimit dhe qasjes së shpejtë në kesh).

Pse Banka Raiffeisen?

Ka shumë arsye pse Banka Raiffeisen është partneri i duhur kur kërkoni shërbime bankare. Këto janë avantazhet kryesore:

130 vjet traditë bankare

Banka Raiffeisen në Kosovë është pjesë e Raiffeisen Bank International, duke bartur vlerat e njejta të kompanisë mëmë. Raiffeisen qëndron për sigurinë dhe stabilitetin. 

Banka më e madhe në Kosovë

Banka Raiffeise është banka më e madhe në Kosovë, bazuar në të gjithë treguesit financiar. Ky është rezultat i besimit të vazhdueshëm nga klientët tanë dhe përkushtimit tonë për të ofruar shërbimet më të mira.

Inovacion dhe përkrahje

Ne mbështetemi në inovacionin e vazhdueshëm për t'ju ofruar një përvojë bankare të lehtë dhe pa stres. Me rrjetin më të madh të degëve dhe platformat e avancuara digjitale, ne jemi me ju 24/7.