;

Mbitërheqje pa interes për 12 muaj!

Me ju ndjehemi më të sigurtë!

Në periudhën në të cilën po kalojmë, ju i qëndruat besnik profesionit tuaj për të mbrojtur shëndetin e të gjithëve.

Në shenjë falënderimi për punën e palodhshme gjatë periudhës së pandemisë, për të gjithë punonjësit shëndetësor dhe pjesëtarët e Policisë së Kosovës, kemi përgatitur ofertë:

 

  • Mbitërheqje në vlerën e një page PA INTERES përgjatë 12 muajve

 

Përgjatë gjithë kësaj periudhe ju mund të shfrytëzoni mjetet nga mbitërheqja, duke mos paguar asnjë interes apo shpenzime tjera administrative. Pas kalimit të periudhës 12-mujore, ju mund të mbyllni mbitërheqjen, apo të vazhdoni kontratën me kushtet standarde që aplikohen për mbitërheqjen.

* Nga kjo ofertë përfitojnë të gjithë punonjësit shëndetësore dhe pjesëtarët e Policisë së Kosovës që janë klientë të Bankës Raiffeisen, si dhe klientët e rinj të cilët zgjedhin bankën tonë për të pranuar pagën.

 

Për të kursyer kohën tuaj, mund të iniconi aplikimin për mbitërheqje duke plotësur formën e mëposhme. Pas dërgesës së kërkesës, ju do të kontaktoheni shumë shpejtë nga puonjësit e Bankës, duke marrë udhëzimet tjera të nevojshme për të realizuar mbitërheqjen:

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare

Apliko për Mbitërheqje
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.

* Këto fusha janë të kërkuara

Complementary Content
Tools