...lagje me shtëpi në zemër të Prishtinës!

Apliko për kredi hipotekare

Banka Raiffeisen ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me lagjen Washington Residence, për të financiar klientët në blerjen e shtëpive përmes kredisë hipotekare me kushte preferenciale. Për më tepër, ju mund të merrni kredi me normë efektive të interesit prej 3.28% me kohëzgjatje të kthimit të kredisë deri në 25 vite.

Për të marrë më shumë informacione mbi kushtet e kredisë, aplikoni online dhe punonjësit e Bankës sonë do t'ju kontaktojnë:

 

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.
* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale.


(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

* Këto fusha janë të kërkuara

Mbi lagjen Washington Residence

Lagjja shtrihet ne nje pozicion te favorshem, në afërsi të qendrës së qytetit të Prishtinës. Kjo mundeson afërsine e nevojshme me qytetin, si dhe njekohesisht përjetimin e qetësisë dhe komoditetit që ofron lagjja.

Shërbimet për banorët e Lagjes:

 • Administrata e lagjes ofron mirëmbajtjen e lagjes për të gjithë banorët. Për më shumë, lagjja ofron gjithashtu mundësinë e porosive dhe sjelljes në shtëpi të produkteve të ndryshme, per te krijuar komoditet në jetën e përditshme.

Kualiteti i garantuar i ndertimit:

 • Lagjja është e projektuar sipas standarteve të parapara për banim dhe do të ketë një ndërtim të kualitetit të lartë, me mbikqyrje te vazhdueshme.

Siguria në lagje

Lagjja ofron siguri të lartë për ju, pasi është e izoluar nga qasjet e jashtme, si dhe e monitoruar nga kamerat gjatë gjithë kohës. Qasja në lagje është e lejuar vetëm për banorët. Gjithashtu, brenda lagjesh gjendet dhoma e servisit për IT për nevoja të përgjithshme.

Lagjja posedon

Sipërfaqe 5 hektarë

 • Lagjja posedon 84 shtëpi
 • markete
 • Loung Bar
 • restorane
 • Çerdhe dhe kënd për fëmijë
 • Fitnes
 • farmaci
 • Qendra e Mjekesise Familjare
 • Kendi per Lutje
 • Rekreacion
 • Rruget rreth Lagjes
 • Vezhgim me kamera 24h
 • Sigurim fizik 24h
 • Çdo shtëpi posedon Smart Home (percjell shtepinë me telefon kudo që ndodhesh)
 • fshesë qendrore
 • Kuti postare
 • Videofon
 • Pishinë
 • Pompa termike për ngrohje

Të gjitha materialet do të jenë të certifikuara dhe me garancion.

Për më shumë, vizitoni webfaqen e lagjes Washington Residence

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu