ThankYouNote

ThankYouNoteDescription

Apliko për bonus kartelë
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.

* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale.

_____________________________________________________________________________________

(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

* Fusha duhet të plotësohet!

Loja shpërblyese

Klientët të cilët kualifikohen për Bonus Kartelën gjatë periudhës 1 Mars - 30 Qershor do të jenë pjesë e lojës shpërblyese si më poshtë:

  1. Shpërblimi i parë (për muajin Mars) - Iphone 13;
  2. Shpërblimi i dytë (për muajin Prill) – Samsung S21;
  3. Shpërblimi i tretë (për muajin Maj) – Smart TV 65”;
  4. Shpërblimi i katërt (për muajin Qershor) – Kupon per Pushime;
     
  • Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë klientët që aplikojnë për Bonus Kartelë gjatë periudhës 1 Mars - 30 Qershor
  • Vetëm aplikacionet e aprovuara do të kualifikohen.

Tërheqja e shpërblimeve bëhet në javën e parë të çdo muaji dhe do të transmetohet live në faqen zyrtare të Bankës Raiffeisen në Facebook.

Çka janë Bonus Kartelat?

Bonus kartelat Visa, janë kredit kartela të cilat përmbajnë limitin e kredisë së aprovuar nga banka, dhe që mund të shfrytezohën edhe për blerje deri në 24 këste pa interes dhe të fitoni bonus.

Me kartelën Visa Bonus ju mund të realizoni pagesa përmes POS terminalve deri në vleren 50 euro pa pasur nevoje qe te shtypet PIN-i i kartelës

Pyetjet më të shpeshta për kartela mund ti gjeni këtu>>

Lista e tregtareve

Dyqanet ku mund te bleni me këste

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu