;

 
Treguesit financiar  
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 16.25%
Kthimi nga mjetet mesatare (KMM) 1.83%
Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM) 13.07%
Margjina neto e interesit (MNI) 5.39%
Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 72.84%
Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 90.11%
Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1,162,486
Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatre 4.43%
Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.71%
Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.27%
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 65.63%
Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimatrisë 21.29%
Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.65%

 

Complementary Content
Tools