Skip to main content

Fushat tona kryesore të veprimit

 

Veprimet tona kanë ndikim jo vetëm në ekonomi, por edhe në shoqëri dhe mjedis në përgjithësi. Qëndrueshmëria nuk është vetëm pjesë përbërëse e përgjegjësive tona për udhëheqje dhe menaxhim, por edhe një komponent i rëndësishëm i strategjisë sonë të përgjithshme të biznesit. Ne përpiqemi t'i harmonizojmë strukturat dhe proceset tona të menaxhimit duke e pasur qëndrueshmërinë në mendje.

Duke i ndjekur qëllimet tona për qëndrueshmëri, ne kemi identifikuar katër shtylla në të cilat fokusohen përpjekjet tona.

 

 

Biznesi

Në Bankën Raiffeisen ne përqafojmë rolin tonë si “bankier i përgjegjshëm” duke pasur si objektiv primar krijimin e vlerës së shtuar afatgjatë. Qëndrueshmëria është thellësisht e integruar në strategjinë tonë të biznesit, dhe ne i përafrojmë produktet, shërbimet dhe proceset tona në përputhje me rrethanat ku veprojmë. Qasja jonë gjithpërfshirëse ka parasysh zvogëlimin e rreziqeve lidhur me ESG dhe shfrytëzimit të mundësive për të përmirësuar mbrojtjen e mjedisit dhe standardet sociale. 

Në Bankën Raiffeisen në Kosovë, qëllimi ynë është të ofrojmë produkte dhe shërbime të qëndrueshme financiare që fuqizojnë klientët tanë në rrugëtimin e tyre drejt një të ardhmeje të qëndrueshme. Duke vepruar kështu, ne synojmë të arrijmë ndikim pozitiv në shoqëri, duke u përafruar me Vizionin tonë për vitin 2025 dhe qëllimet më të gjera të qëndrueshmërisë së RBI. Nëpërmjet praktikave të përgjegjshme bankare, ne përpiqemi ta mbështesim transformimin e klientëve tanë dhe të kontribuojmë në krijimin e një bote të qëndrueshme për brezat që vijnë.Inovacion në produkte: Kemi prezantuar produkte të reja, si të certifikuara për ESG për klientët tanë, Green Financing për masat e efiçencës së energjisë, kartë debiti të riciklueshme, financime të lidhura me ESG duke synuar rritjen e portofolit të kreditimit të qëndrueshëm. Vlerësime të qëndrueshmërisë: Vlerësimet e rrezikut të ESG janë integruar plotësisht në proceset e miratimit të kredisë për të siguruar që të gjitha projektet e financuara janë në përputhje me kriteret e qëndrueshmërisëAngazhim i klientëve: Mbahen punëtori dhe seminare të rregullta për klientët mbi përfitimet nga praktikat dhe financimi i qëndrueshëm, duke synuar rritjen e pjesëmarrjes së klientëve në programet e gjelbra. 

Punonjësit

Shtylla e punonjësve është e fokusuar në kultivimin e një mjedisi në vendin e punës që vlerëson diversitetin, inkurajon zhvillimin profesional dhe promovon shëndetin dhe mirëqenien. 

Diversiteti dhe përfshirja: Promovon vende pune përfshirëse që mbështesin diversitetin në të gjitha nivelet e kompanisë, me fokus në ruajtjen e barazisë gjinore prej të paktën 35% të përfaqësimit të femrave në pozitat drejtuese. Gjatë vitit 2023, 40% e pozitave drejtuese në Bankën Raiffeisen drejtoheshin nga gratë. 

Zhvillimi dhe mirëqenia: Ofron mundësi të vazhdueshme për mësim në lidhje me ESG dhe qëndrueshmërinë, krahas programeve që synojnë përmirësimin e mirëqenies së punonjësve dhe ekuilibrit punë-jetë. 

Angazhimi dhe udhëheqja: Inkurajon përfshirjen e punonjësve në iniciativat për qëndrueshmëri, duke njohur dhe shpërblyer kontributet në objektivat e bankës lidhur me ESG. 

Shëndeti dhe mirëqenia: Lansimi i programeve të reja të shëndetit dhe mirëqenies për të nxitur një mjedis pune produktiv dhe të shëndetshëm; kemi arritur të nisim një fushatë të brendshme ndërgjegjësuese njëmujore për aktivitetet e shëndetit dhe mirëqenies.

Në vitin 2023, Banka Raiffeisen në Kosovë u njoh nga UNFPA (Fondi i Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë) si kompani kampione në Kosovë për kulturën e saj korporative që është miqësore ndaj familjes, e cila përbënë një hap përpara në arritjen e qëllimit tonë për të qenë punëdhënës i zgjedhur në Kosovë.

Ekologjia e brendshme

Në Raiffeisen Bank në Kosovë, ne e shohim mbrojtjen e mjedisit dhe klimës si pjesë të përgjegjësisë sonë ndaj shoqërisë dhe e shohim veten si një partner të drejtë ndaj mjedisit. Ndikimet e drejtpërdrejta mjedisore të aktiviteteve tona operacionale janë të kufizuara në krahasim me ato të industrive prodhuese. Megjithatë, si Bankë ne kemi synimin për të kufizuar ndikimet negative mjedisore në të gjitha objektet e saj. Prandaj, ne punojmë për të përmirësuar vazhdimisht parametrat kryesorë mjedisorë në fushat më të rëndësishme.

Përpjekja jonë e vazhdueshme për të minimizuar gjurmën mjedisore të bankës nëpërmjet menaxhimit proaktiv të burimeve dhe zbatimit të praktikave të qëndrueshme, përfshin aktivitete për të arritur reduktimin e dëshiruar si:

Reduktimi i Energjisë: Reduktojmë konsumin total të energjisë përmes përmirësimeve të sistemeve dhe teknologjive me efikasitet energjetik në të gjitha degët dhe zyrat qendrore.

Menaxhimi i mbeturinave: Zbatojmë programe gjithëpërfshirëse riciklimi dhe iniciativa për reduktimin e mbetjeve duke përmirësuar trajnimin e punonjësve dhe politikat e brendshme për përdorimin e burimeve.

Certifikimi Mjedisor: Procesi i EMS sipas kërkesave të ISO 14001 për të zyrtarizuar angazhimin e bankës për t'iu përmbajtur standardeve ndërkombëtare të menaxhimit mjedisor.

Investimet ne komunitet

Ne shohim veten si një bankë përgjegjëse edhe për komunitetin ku operojmë dhe mbështesim e investojmë në vazhdimësi në zhvillimin lokal dhe programet arsimore.

Mbështetje Kulturore dhe Arsimore: Mbështetja e programeve lokale të artit dhe nismave arsimore që promovojnë edukimin financiar. Kjo përfshin partneritetet me shkollat ​​për të integruar edukimin financiar në kurrikulat.

Projektet e Angazhimit të Komunitetit: Për pesë vite, Raiffeisen Bank në Kosovë në bashkëpunim me bamirësinë Stepic CEE, ka dhuruar çanta shkollore, materiale shkollore dhe tableta për të ndihmuar mësimin online. Përfituesit deri më sot kanë përfshirë shkollat ​​në qytetet e Prishtinës, Prizrenit, Gjilanit dhe Mitrovicës. Bashkëpunimi me bamirësinë e EQL-së vazhdoi edhe në vitin 2023, me 530 çanta shkolle dhe shkollë të dobishme.
materialet u shpërndahen nxënësve të 26 shkollave të rrethit të Pejës.

Partneritetet: Banka kërkon në mënyrë aktive të harmonizojë strategjitë e saj të investimeve në komunitet me objektivat e qeverisë kombëtare dhe vendore, veçanërisht në fusha si arsim, mjedis dhe mirëqenia sociale.

Dhurimi i aktiveve të përdorura: Banka gjatë gjithë viteve ka shtrirë mbështetjen e saj për organizata të ndryshme duke dhuruar asetet e saj të përdorura. Për shembull, në vitin 2023, në bashkëpunim me UNICEF-in, banka kontribuoi me dy automjete të përdorura: një në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe një tjetër në Qendrën Sociale në Lipjan.

Gjithashtu, asete të tjera si karrige, tavolina dhe kabinete u dhuruan edhe organizatave të ndryshme. Për më tepër, banka i ka dhuruar uniformat e stafit Teshavesha, një dyqan bamirësie që mbështet nënat dhe fëmijët në Kosovë duke ofruar veshje përmes donacioneve dhe shitjeve.

Dhurimi i çantave dhe pajisjeve shkollore: Në bashkëpunim me CEE Stepic Charity me seli në Vjenë, banka dhuroi 530 çanta dhe pajisje shkollore për nxënësit në Komunën e Pejës në vitin 2023. Kjo iniciativë filloi pesë vjet më parë, dhe që atëherë, banka ka zgjeroi përpjekjet e saj në qytete të tjera, duke përfshirë Prishtinën, Prizrenin, Gjilanin dhe Mitrovicën. Për më tepër, gjatë pandemisë, banka dhuroi tableta për të lehtësuar mësimin në internet.