Skip to main content

Ekologjia e brendshme

Jemi të përkushtuar për mbrojtjen e mjedisit dhe klimës, me synimin për të mbajtur nivele të ndikimeve mjedisore sa më të ulëta që është e mundur. Prandaj, ne punojmë për t'i përmirësuar vazhdimisht standardet tona të qëndrueshmërisë dhe parametrat kryesorë mjedisorë në fushat më të rëndësishme.

Prodhimi i energjisë nga solaret e RBKO-së në kWh gjatë vitit 2023

Meqenëse prodhimi i energjisë në Kosovë mbështetet shumë në qymyr, rëndësia e përfshirjes së paneleve solare të izoluara si një komponent thelbësor i strategjisë së diversifikimit të energjisë nuk mund të mbivlerësohet. Më poshtë mund të gjeni prodhimin e energjisë çdo muaj për vitin 2023.

Masat dhe politikat

Politika mjedisore është pjesë e agjendës sonë për qëndrueshmëri dhe përbën bazën për menaxhimin tonë të mjedisit. Veprimet tona kanë ndikim jo vetëm në ekonomi, por edhe në shoqëri dhe mjedis në përgjithësi. 

 

Mjeti qendror për zbatimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të objektivave mjedisore është sistemi ynë i Menaxhimit Mjedisor, i cili funksionon në përputhje me kërkesat e ISO 14001.

Në përgjithësi, efiçienca e energjisë, energjia e ripërtërishme, mobiliteti miqësor ndaj mjedisit dhe blerja e qëndrueshme janë veçanërisht të rëndësishme në mbrojtjen e mjedisit të korporatës. 

Zvogëlimi i konsumit të energjisë

 • Zvogëlimi i konsumit total të energjisë nëpërmjet përmirësimeve të sistemeve dhe teknologjive me efiçiencë të energjisë në të gjitha degët dhe zyrat qendrore
 • Rinovimi i ndërtesave me sisteme ndriçimi LED

Menaxhimi i mbeturinave dhe letrës: 

 • Zbatimi i programeve gjithëpërfshirëse të riciklimit dhe iniciativave për zvogëlimin e mbeturinave duke përmirësuar trajnimin e punonjësve dhe politikat e brendshme për përdorimin e burimeve
 • Përdorimi i letrës së ricikluar për nevoja operacionale dhe minimizimi i konsumit të letrës

Veturat dhe fluturimet e punonjësve:

 • Rritja e flotës sonë të automjeteve hibride në 60%
 • Krijimi i infrastrukturës së karikimit të automjeteve elektrike
 • Zgjerimi i ambienteve të parkimit të biçikletave si për stafin ashtu edhe për klientët
 • Zbatimi i masave për të reduktuar dhe monitoruar udhëtimet me fluturime biznesi, duke promovuar gjithashtu opsione miqësore me mjedisin për udhëtime biznesi.

Masat tjera:

 • Instalimi i sistemeve ekologjike të filtrimit të ujit
 • Vlerësimi i furnitorëve bazuar në ndikimin e tyre në mjedis
 • Zgjedhja e burimeve alternative të ujit, përdorimi i ujërave nëntokësore dhe shiut për qëllime jo të pijshme
 • Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra brenda ambienteve tona