Skip to main content

Angazhimi i akterëve

Akterët janë personat ose grupet e personave që kanë një interes të justifikuar në kompani nëpërmjet aktiviteteve të tyre direkte ose indirekte të biznesit. Pra, akterët janë punonjësit, klientët, pronarët, degët dhe bashkëpunëtorët, furnitorët dhe partnerët e biznesit. Ekzistojnë gjithashtu disa grupe të tjera të akterëve me marrëdhënie të rregullta reciproke.

 

Ne përpunojmë rezultatet dhe temat e diskutueshme nga diskutimet e akterëve në komitetet tona për qëndrueshmëri dhe nxjerrim objektivat dhe masat konkrete përkatëse për zhvillimin e mëtejshëm të menaxhimit tonë të qëndrueshmërisë. Identifikimi i çështjeve relevante dhe të ndjeshme bëhet përmes dialogut të rregullt efektiv me këta akterë.

Temat materiale

Parimi i materialitetit përbën thelbin e raportimit tonë. Në përzgjedhjen e temave materiale merren parasysh kriteret e njohura ndërkombëtarisht dhe standardet e qëndrueshmërisë, kryesisht ato të GRI-së, por edhe Kompakti Global i Kombeve të Bashkuara dhe ligjet dhe rregulloret aktuale. Përveç kësaj, ne i marrim parasysh informatat kthyese dhe vlerësojmë dialogët me akterë individualë.

Për të siguruar kuptim gjithëpërfshirës të temave materiale, ne kemi kryer anketa me akterë të brendshëm dhe të jashtëm. Kjo ishte hera e parë që u bë një vlerësim i tillë në tregun e Kosovës, duke theksuar përkushtimin tonë për praktika të përgjegjshme dhe transparente të biznesit.