Kredi Hipotekare

Bleni banesën apo shtëpinë e ëndrrave tuaja përmes kredisë hipotekare me kushte shumë të favorshme. Për më tepër, ne ju financojmë blerjen e banesës apo shtëpisë suaj deri në 350'000 euro, me afat kthimi deri në 25 vjet.

Përparësitë

  • Shuma e kredisë deri në 350,000€

  • 20

    Afati i kthimit të kredisë: 25 vite

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.20%

  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.33%

  • Procedurë e lehtë e aplikimit

  • Aprovim i shpejtë

Shembull i kredisë:

Shuma: 75'000 euro

Afati i kthimit të kredisë: 120 muaj

Interesi: 3.20%

Shërbime administrative: 1%

Norma efektive e interesit: 3.43%

Kësti mujor: 737.40 euro

 

Shuma: 75'000 euro

Afati i kthimit të kredisë: 240 muaj

Interesi: 3.20%

Shërbime administrative: 1%

Norma efektive e interesit: 3.33%

Kësti mujor: 426.63 euro

Kohëzgjatja e kampanjës

Kampanja përfundon më 31 dhjetor 2021.

Video reklama

Apliko online për kredi personale

Aplikoni online për kredi personale duke plotësuar formën e aplikimit:

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.
Me shtypjen e butonit “Pëlqim” shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin e aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të përpunoje të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë të shkëmbehen dhe përdoren nga Banka Raiffeisen dhe anëtarët e Raiffeisen Banking Group për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postes elektronike në adresën time të shënuar më lartë për të procesuar aplikacionin tim për kredi personale.

* Këto fusha janë të kërkuara

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu