Me fat kredia!

Kredi personale deri në 30'000 €, me afat kthimi deri në 10 vite, si dhe mundësinë për të fituar një nga 14 kuponët në vlerë 500 € për blerje në NEPTUN, apo shpërblimin kryesor SKODA Kamiq Style.

Përparësitë

 • Shuma e kredisë deri në 30,000€

 • 20

  Afati i kthimit të kredisë: 10 vite

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.50%

 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.64%

 • Mundësi për të fituar Skoda Kamiq

 • Procedurë e lehtë e aplikimit

 • Aprovim i shpejtë

Shembull i kredisë:

Shuma

Kohëzgjatja

Kësti mujor

30,000 €

120 muaj

325.58 €

12,000 €

84 muaj

172.44 €

Shpërblimet

Për lojën shpërblyese

 • Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë klientët ekzistues dhe të rinj, që aplikojnë për kredi personale deri në 30,000 euro.
 • Vetëm aplikacionet e aprovuara do të kualifikohen.
 • Pas nënshkrimit të kontratës, klienti plotëson të dhënat e kërkuara (kuponët) për lojën shpërblyese dhe i vendos ato në zarf.
 • Secili kupon ka numrin e tij unik, i cili ndahet në dy pjesë. Pjesa kryesore i takon bankës, ndërsa pjesa tjetër i takon klientit.
 • Për të mbrojtur të dhënat e klientit, vetëm numrat unik në kuponët fitues do t'i komunikohen publikut.
 • Numri i kuponave varet nga shuma e miratuar e kredisë. Për çdo 5’000€ klientët marrin një kupon. Shembull: Nese klientit i është aprovuar kredia ne shumen 12’000€, merr dy kupona të lojës shpërblyese.
 • Një klient mund të përfitojë vetëm njërin nga shpërblimet të cilin e fiton në tërheqjen e kuponit të parë. Në rast të tërheqjes së kuponit tjetër të të njejtit klient, kuponi/kuponat tjerë anulohen.
 • Të kualifikuar për lojën shpërblyese janë të gjithë klientët për kreditë e aprovuara nga 8 Shkurti - 30 Prill 2021.

Tërheqja e shpërblimeve bëhet më datë 14 maj 2021 dhe do të transmetohet live në faqen zyrtare të Bankës Raiffeisen në Facebook si dhe në Gjirafa video

Kohëzgjatja e kampanjës

Kampanja përfundon më 30 prill 2021.

Video reklama

Apliko online për kredi personale

Aplikoni online për kredi personale duke plotësuar formën e aplikimit:

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.
Me shtypjen e butonit “Pëlqim” shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin e aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të përpunoje të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë të shkëmbehen dhe përdoren nga Banka Raiffeisen dhe anëtarët e Raiffeisen Banking Group për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postes elektronike në adresën time të shënuar më lartë për të procesuar aplikacionin tim për kredi personale.

* Këto fusha janë të kërkuara

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu