Koha për të ndryshuar gjërat!

Kredi personale

Tani është koha për t’ju rikthyer realizimit të planeve tuaja. Koha për të ndryshuar gjërat për të mirë! Apliko për kredi personale deri në 30,000 euro, me kushte preferenciale dhe procedurë të shpejtë dhe te thjeshte te aplikimit. Na vizitoni në degë apo plotësoni formën e aplikimit online!

Përparësitë

  • Shuma e kredisë deri në 30'000 euro

  • Afati i kthimit të kredisë: 7 vite

  • Kushte preferenciale

  • Procedurë e lehtë dhe e thjeshtë e aplikimit

  • Aprovim i shpejtë

Apliko online për kredi personale

Aplikoni online për kredi personale duke plotësuar formën e aplikimit:

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.

* Këto fusha janë të kërkuara

Complementary Content
Tools