Skip to main content

Rëndësia e përditësimit të të dhënave personale

Herë pas here, ne kërkojmë nga klientët t’i përditësojnë të dhënat e tyre personale. Kjo bëhet me qëllim t’i mbrojmë llogaritë e tyre dhe t’i përmbushim kërkesat rregullatore.

Përditësimi i të dhënave

KYC [Know Your Client] është një proces që zbatohet për të verifikuar identitetin e klientëve në mënyrë që të parandalohen aktivitetet mashtruese dhe pastrimi i parave

Obligim ligjor

Përditësimi i të dhënave të klientëve është obligim ligjor dhe banka merr të gjitha masat e nevojshme për të informuar klientët për të përmbushur këtë obligim.

Pezullimi i llogarisë së klientit

Nëse klientët nuk bashkëpunojnë pas njoftimit për nevojën e përditësimit të të dhënave, banka është e detyruar të bllokojë llogarinë e tyre.

Si mund ta bëni përditësimin e të dhënave?

Banka Raiffeisen ka investuar në zhvillimin e zgjidhjeve të ndryshme si për klientë individë ashtu edhe për biznese. Kështu, sot klientët individë mund të përditësojnë të dhënat e tyre online përmes kanaleve si:

  • Platforma eKYC, 
  • Raiffeisen Plus, 
  • ChatBot / Viber
  • ATM - bankomat
  • E-mail,
  • Telefonit
  • Duke vizituar ndonjërën nga 36 degët e bankës në vende të ndryshme në Kosovë.

Përditësimi i të dhënave për biznese

Bizneset mund të përditësojnë të dhënat e tyre përmes:

  • Platformës Raiffeisen Plus 
  • Përmes vizitës në degët e bankës të cilat ofrojnë shërbime për biznese.

Informata shtesë

Informatat shtesë lidhur me procesin e përditësimit të të dhënave, përfshirë dokumentet e nevojshme mund t’i gjeni në këtë link:

Përditësimi i të dhënave online

Në linkun më poshtë mund ta bëni përditësimin e të dhënave online.

Është e rëndësishme të cekët që në rastet kur ka ndryshime në të dhënat e klientëve apo në strukturën e biznesit, përveç përditësimit online përmes kanaleve të lartëcekura, klientët individë dhe bizneset duhet të sjellin dokumentet që dëshmojnë këto ndryshime në formë origjinale në degën e bankës, brenda afateve të përcaktuara kohore.

E-maili:  kyc-info@raiffeisen-kosovo.com