Skip to main content
News - Banner
News - Banner

RBI: rezultatet për periudhën 1-9/2023

RBI: rezultatet për periudhën 1-9/2023
Fitimi i konsoliduar arrin në 2,114 miliardë euro

·        Forcim i bazëssë kapitalit

·        Ulje e ndjeshme e kostove të riskut

·        Reduktim i mëtejshëm i biznesit rus

 Raiffeisen Bank International (RBI) arriti një fitim të konsoliduar prej 2,114 miliardë euro në tre tremujorët e parë tëvitit 2023. Të ardhurat bazë (të ardhurat neto nga interesi si dhe të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet) pa biznesin rus dhe bjellorus u rritën me 20 për qind në terma vjetorë.

"Ne jemi shumë të kënaqur me tre tremujorët e parë. Zhvillimi i mirë i të ardhurave vazhdoi edhe në tremujorin e
tretë. Në të njëjtën kohë, ulja e biznesit tonë rus vazhdon të shënojë përparim të mirë," tha CEO i RBI-së Johann Strobl.

Ulje e ndjeshme e kostove të riskut

Në periudhën raportuese, humbjet nga rënia në vlerë e aseteve financiare ishin dukshëm më të ulëta në 251 milionë euro sesa në periudhën e krahasueshme prej 721 milionë euro. Humbjet nga rënia në vlerë në Evropën Lindore vazhduan të mbizotërojnë për shkak të luftës aktuale ruse të agresionit në Ukrainë. Kostot e riskut në Evropën Lindore arritën në 225 milionë euro krahasuar me 569 milionë euro në periudhën e një viti më parë. 147 milionë euro (periudha e vitit të kaluar: 299 milionë euro) të lidhura me Rusinë dhe 74 milionë euro (periudha e vitit të kaluar: 247 milionë euro) të lidhura me Ukrainën.

Reduktim i mëtejshëm i biznesit rus

Në tremujorin e tretë të 2023, RBI reduktoi më tej biznesin e saj rus. Që nga fillimi i vitit, vëllimi i kredisë në Rusi u zvogëlua me 30 për qind. Në fund të qershorit të vitit 2023, rënia ishte 21 për qind. Me një vëllim të kredive prej rreth 6.3 miliardë euro, Raiffeisenbank Rusi është tani vetëm filiali i katërt më i madh i RBI-së. Përveç kësaj, RBI reduktoi biznesin e saj
të pagesave me Rusinë dhe ndërpreu të gjitha marrëdhëniet e biznesit me bankat korrespondente ruse, përveç degës së saj Raiffeisenbank Rusi.

"Ne vazhdojmë të shqyrtojmë opsionet që çojnë në dekonsolidim. Në të bërit e kësaj, ne varemi nga miratimet e shumta rregullatore nga autoritetet ruse dhe evropiane dhe për këtë arsye mund të ndikojmë në ritmin vetëm në një masë shumë të kufizuar," shpjegoi Strobl.

Raporti CET1 (kalimtar) prej 16.5 për qind 

RBI forcoi më tej bazën e saj të kapitalit në tremujorin e tretë. Duke përfshirë rezultatet e tre tremujorëve të parë të vitit 2023, kjo rezultoi në një raport CET1 prej 16.5 për qind, duke marrë tashmë parasysh dividendin e propozuar për vitin 2022. Raporti CET1 në rast të një dekonsolidimi të bankës filiale ruse pa marrë parasysh kapitalin e saj do të ishte 14.4 për qind në
fund të tremujorit, dukshëm mbi kërkesat rregullatore.

"Ne jemi të kënaqur që kapitalizimi ynë i mirë na lejon t'u propozojmë aksionarëve tanë pagesën e një dividendi prej 80 cent për aksion për vitin financiar 2022 në një asamble të përgjithshme të jashtëzakonshme më 21 nëntor," tha Strobl.

Perspektiva

Udhëzimi i mëposhtëm i referohet RBI-së me përjashtim të Rusisë dhe Bjellorusisë, ndërsa shifrat përkatëse në kllapa i referohen gjurmës ekzistuese. RBI do të vazhdojë të shtyjë përpara transaksionet e mundshme që do të rezultonin në shitjen ose "spin-off" të Raiffeisenbank Rusi dhe dekonsolidimin e Raiffeisenbank Rusi nga RBI.

Në vitin 2023, të ardhurat neto nga interesi priten në shumën midis 4.2 dhe 4.3
miliardë euro (midis 5.6 dhe 5.7 miliardë euro) dhe të ardhurat neto nga
tarifat dhe komisionet prej rreth 1.8 miliardë euro (midis 2.9 dhe 3.0 miliardë
euro).

Ne presim që rritja e kredisë për klientët të rritet me rreth 2 për qind (minus 1
për qind).

Presim shpenzime të përgjithshme administrative prej rreth 3.1 miliardë euro (rreth 4.0 miliardë euro), duke rezultuar në një raport kosto/të ardhura prej rreth 50 për qind (43 deri në 45 për qind).

Raporti i provizionimit – përpara përdorimit të mbivendosjeve – pritet të jetë rreth 30 pikë bazë (rreth 40 pikë bazë).

Kthimi i konsoliduar nga kapitali pritet të jetë rreth 10 për qind (rreth 16 për qind) në vitin 2023.

Në fund të vitit 2023 ne presim një raport CET1 mbi 13.5 përqind* (mbi 16.5
përqind).

Çdo vendim për dividendët do të bazohet në pozicionin e kapitalit të Grupit me
përjashtim të Rusisë.

Caqet e raportit të kthimit afatmesëm nga ekuiteti dhe raporti i pagesave janë
pezulluar për shkak të pasigurive aktuale në Evropën Lindore.

* Në një skenar të dekonsolidimit të Rusisë
'P/B Zero'.